sreda, 6. januar 2016

Latinsko(it.)-slovenski slovar poklicev


Poskus prevoda latinskih zapisov poklicev in dejavnosti v slovenščino za obdobje do 20. stoletja, povzetih iz matičnih in družinskih knjig, ter drugih virov, ki se pojavljajo v rodoslovni zbirki Kraševci [ver. 2016-01-06-1#135415].


Actuarius [jurticualis] [justic...] [Dni Schwarzenegg] notar: odvetnik, ..., pri g. s Švarceneka 
Addictus Postaepoštni uslužbenec
Addictus ad [tramviam] [viam ferroviam] [viam publicam]uslužbenec: pri tramvaju, železnici, cesti
Administrator [Econom.] [Arcis] [Mineralius]ekonom, oskrbnik gradu, upravnik rudnika
Advocatus [intervenieris]odvetnik
Aedituus [parochiali], Adituus, Edituuscerkovnik, mežnar
Agens [Tergesti]trgovski posrednik
Agricolakmetovalec
Ancila [in Arce] [Sig. Capellani]dekla, služkinja: na gradu, pri g. kaplanu
Arcidiacono (it.)duhovnik, naddiakon
Architectus [superior]gradbenik
Arelici[Equatii vinden] trgovec s konji
Assesor J.R. Judicii svetovalec pri notarju
Assistens fungens [ad ferroviam] [penes stradam]pomočnik pri železnici, cesti
Aurigakočijaž
Autistavoznik, šofer
BaiulusBajulus [in arsenal Tergesti] [penes ferroviam]
Baiulus [Tergesti] 
tovornik, nosač: v skladišču, pri železnici
branjevec: prod. dom. pridelkov [Trst]
Bapheusbarvar tkanin
Botanicusbotanik, vrtnar
Betegar, Botegaioštacunar, prodajalec mešanega blaga
Calceolarius, Calzolaiočevljar
Calefactor [Heizer] [in c.r. ferrovia]kurjač pri železnici
Camerarius, Camoranskomornik
Cancellarius, Cancellista Commisariatuspisarniški uradnik
Canevaro (it.)starešina, cerkveni ključar
Capitaneus, Capitano [di Trieste]mornariški kapetan
Capodecanus Veliki župan
Capellanusduhovnik, kaplan
Carpentariustesar
Carnifex, Carnicero (it.)mesar, klavec
Carabiniereital. orožnik, karabinjer
Caupo, Caupakrčmar(-ica), gostilničar(-ka)
Causidicusodvetnik
Cavaliere (it.), Equatiuskonjenik
c.r. centurionstotnik
Chirurgus, Chyrurgus, Magister chirurgiaeranocelnik, zdravnik
Cimbalistacitrar, izdelovalec citer
Circuli [Adelsbergensis]
Civismeščan
Clericus, Clerico (it.)duhovnik, bogoslovec
Coementariuszidar
Colorariusbarvar tkanin
c.r. Commissarius District.okrajni uradnik
Comercium, [Comertium agens]trgovski posrednik
Comestibile (it.)prodajalec živil
Comunisarius [c.r. postae](poštni) pooblaščenec
Aris publici controllorius nadzornik javnih površin
c.r. [equarius] controloruskonjeniški nadzornik
c.r. [fin.] concipistafinančni uradnik pripravnik
Conducter [c.r. ferrovia] [postae]voznik pri železnici, poštni odpravnik
Conpanaro (it.)starešina
Contadino(a) (it.)kmet(-ica)
Contrabandeurtihotapec
Contrascriba, [Administrator] scribapisar
Imp. Reg. Consiliraius Civiliscesarski svetovalec
c.r. contrascribaprotopisar (glavni pisar)
Cooperator [in Dolina]nadomestni duhovnik
Copulator curricum [pen. ferr.]kretničar? pri železnici
Coqua, Coquela [destituta]kuharica: [ugledna]
Coriariuskožar, usnjar
Cori fabricatorusnjar
Cortinariuskotlar
Cramarkramar, trgovec s cenenim blagom
Cubiculariasobarica, spletična
Curator [viarum]cestninski nadzorik
c.r. custos carocaečuvaj voznega parka: kočij
c.r. custos baumgozdni čuvaj
Custos [penes Lloyd Austriac.]čuvaj v skladišču
Custos [ovium]nadzornik tropa ovac
Custos [pulveris] [civilis]nadzornik cestnih del?
c.r. custos [publicus securitatis] [rei vectigalis] [Telonii]cestninski, mitninski nadzornik
Custos [venatorius] [nemorum-sylvanus] [Sylvarum] lovski čuvaj, revirni gozdni čuvaj
Custos [viae ferratae] [penes feroviae] [Loqomatis]nadzornik pri železnici
Decanus, Decanožupan
Delegatusdelegat
Delineatorkretničar (pri železnici)
Diacono (it.)Diakon, duhovnik
Diplomaticusdiplomat
Director [Lippizae]upravnik kobilarne v Lipici
c.r. Diurnista [Tellonius] [Cancellarius] [Officialis]začasni? mitninski uradnik
c.r. Diurnista [penes c.r. Jud.] [Off. advocato]začasni? odvetnik
Doct. [Acer. Notarius] [Iuris] [Medicinae]notar, odvetnik, zdravnik
Doliariussodar, škafar, ...
Domesticagospodinja
Ductor machinae [in Divača]voznik lokomotive
c.r. Exactor (Executor) [Teloni] [Vectigalium]pobiralec davkov, mitničar
Expediens [postalis]poštni odpravitelj
Faber aerariusklepar, kotlar
Faber rotatius [vogrius] [currum] [plaustralis] kolar, bognar: izdelov. vozov, kočij, ...
Faber ferrarius [Fuochista] [ad viam ferrovia]kovač
Faber lignariusmizar
Faber murariuszidar
Fabricator [calevisca?] [Fede?]tovarnar
Famulus [Ferroviae] [Postae] [Equarii] [Lipicae] [apud D'ni¨...], Famulasluga: pri železnici, pošti, konjih, ...
Ferroviariusdelavec pri železnici
Fornaio (it.)pek
Fratersamostanski brat
Guardianus [Turis Cornialensis]stražnik v lokavskem stolpu
c.r. Gubernator  (Gouverneur) [Lipizzae] [in Arze]višji upravnik: gradu, kobilarne
Honoratusuglednež, spoštovani
Hortulanusvrtnar
Ianitor, Janitor [penes ferroviae] hišnik
c.r. Inspector [ararii?] [ferroviae] [in Arce] [Telloni]nadzornik: pri železnici, na gradu, mitnici, ...
Judex, Iudex, Judicesodnik, jurist
Laborator [via ferrovia]delavec
Lampista [ferroviae]svetilničar pri železnici
Lanius, Laniator, Laniomesar
Lapicidakamnosek
Lapidarus [sculptor]kamnosek oblikovalec kamna, kipar
Lapicida [picaperia]kamnosek
Lictor [fulminensis]orožnik, birič
Ligatore de Libri (it.)knjigovez
Ligniterarius, Lignicidarudar v premogovniku
[Scholae] Ludimagisteršolski nadučitelj
Macellaio (it.)mesar
Machinista [c.r. ferrovia]strojni mehanik
Magister curens publicicestninski nadzornik
Magister Postae [postmeister]poštni mojster
Magister scholae [trivial.] [element.], magistrašolski učitelj(-ica)
Maritimusmornar
Mechanicusstrojnik
Medicuszdravilec
Mendicusberač, revež
Mercator [lignarum] [tabularum] [corii], Mercartixtrgovec: z lesom, deskami, usnjem
Mercenariusdninar, mezdni delavec
Meretimolasestra usmiljenka
Miles [tellonarius], [voluntarius] [custos conficuum?]vojak: mitninski, prostovoljec, ...
Miles [reservista]vojak rezervist
Ad militiamorožnik, žandar
Mineralium magisterrudarski inženir
Mistro (it.), M'rovodilni obrtni mojster
Molendinarus, Molinarius, Molitor, Molinaromlinar
Monaco (it.) [cistercense], Monaca (it.)menih, nuna
Caesareo (c.r.) munere fungenspisarniški uradnik
Munere fungens [ad politia] [penes ferrovia]pisarniški uradnik: pri policiji, železnici
Murarius, Murator zidar
Negotiatorprodajalec
c.r. notariusnotar
Obstetrix, Obstetrice (it.)babica
Officialis [I.R.] [priv.]uradnik: v službi cesarja, zasebni
c.r. officialis in Telloniomitninski uradnik
c.r. officialis [apud ferroviam] [ferroviae] [viae ferr mer.] [controlor]uradnik pri železnici
c.r. officialis [c.r. postalis] [telegraph.]poštni uradnik
c.r. officialis Equestrisuradnik v kobilarni
c.r. officialis [saltunari fungens] [natilans medio] [priv. soc. secur.]uradnik
c.r. officialis [J.R. Locu...]uradnik
Cesarius (c.r.) Domus Operacesarski uslužbenec
Operarius [penes viam ferroviam] [arsenalis Tergesti] [in fabrica Fluminensi]delavec: pri železnici, v skladišču, tovarni
Opifexdelavec
Organistaorganist
Parochusduhovnik
Pastor [Civilis](dušni) pastir, duhovnik
Pastor [Ovium] [Equarum] [Boidem] [Bovilis] pastir: ovac, konjev, govedi (volar)
Peditur, Pedituus districtualispešec, tovornik
Pellizarius, Pellio (it.)krznar
Pictorpodobar, slikar
Pistorpek
Portier (it.)vratar
Possessor [Fundorum] [Magnus]zemljiški posestnik, veleposestnik
Possidensposestnik
Postiliarius, Postiljon?
Cäsarei stabuli präfectusglavar, glavni nadzornik
c.r. Praefectus [in Arce] [custodias publ.] [gendarmerie]višji uradnik, načelnik žandarmerije, ...
c.r. Praepositus [stationis ferrov.] [postae ...]predstojnik, višji uradnik
Privatus, Privatazasebnik, zasebnica
Protomedicusprimarij, prvi zdravnik
Purgator [Fumariourum] [via publica]dimnikar
Questor Civitatisžupan
c.r. Revisor Tobaccaeračunovodja tobakarne
Adm  R.D. Cesareusduhovnik
c.r. Rhedarius [Lipizza]skrbnik reda v kobilarni
c.r. Rhedarius [Postae]poštni uslužbenec
Rusticus, Rusticakmet(-ica)
Sacerdos [ordinatus] [canonicus] [capellanus] [Cooperatus]duhovnik, kanonik, kaplan, redni, pomočnik
Sarcinatortovornik
Sartorkrojač
Sartrixšivilja
Satellesspremljevalec
c.r. Scriba [Telloni] [Mineralium] [terronigroi] [Judici] [com. distr.]pisar
Scrinariusizdelovalec omar (skrinj), zabojev, krst, ...
Sculptor, Scultoriskamnosek, kipar
Secretarius tajnik
Serviens [ferroviae] [penes tramvay] [ad magalinam] [postae]sluga: pri železnici, tramvaju, ..., pošti
Serviens [in officio Salis] [Lipizae] [c.r. equatis] sluga: solnem uradu, v kobilarni
Servus [Comunitatis], Servant, Servaobčinski sluga
Serviens c.r. ferroviaesluga pri železnici
c.r. stabularius [Lipicae] [Equaria ...] [in Arce ...]nameščenec, sluga: pri konjih, na gradu
Stanariusklepar
Studiosus [iuris], Studetštudent: prava, ...
Suctiadojilja
Suffoditor mineralium rudar
Supano (it.)župan
Sutorčevljar
Syndicus, Sindico (it.)cerkveni ključar, starešina
Tabellariuspoštni sluga
Tabernariuskrčmar
Tapetariustapetnik, sedlar
Telegrafista (it.)poštni uslužbenec
c.r. Tellonarius [Regius]mitničar
Textor, Tessitortkalec
Tibicinusflavtist
Tinctorice artisBarvar (poslikar) tekstila
Trafficansštacunar
Vectigalius, Vecticurariusfurman, voznik
Venatorlovec
Venditor [liqourum] [comestabili]prodajalec: žganjar, z živili
Vestiaria garderoberka, spletična?
Vicarius, Vicario (it.)duhovni namestnik, pooblaščenec
Viciussodnik
Vigilis [praefectus militis] [in Turi Corgnialensi]stražnik: pri milici, v lokavskem Taboru
Villicusvaščan
Vinitorvinar

1 komentar:

  1. Super, Robert!
    Lep seznam izrazov iz matičnih knjig. Morda bi kakšnega lahko poimenovali še kako drugače: npr. Mercenarius - dninar (zgoraj mezdni delavec), ampak bistvo je pri vseh pravilno. Seznam se lepo dopolnjuje z mojim - če bi bil za, ju združiva in ponudiva SRD v nadaljnjo uporabo.

    OdgovoriIzbriši