sreda, 2. december 2015

Bognarjevi iz Lokve

Rdeča nit raziskave je povezati rod Bognarjevih iz Lokve (Cornial) z najstarejšimi zapisi priimka Božeglav. Vsi najzgodnejši zapisi priimka, katerim je mogoče slediti od 16. stoletja, sežejo v vas Lokev na Krasu.

Božeglav - poskus etimologije priimka


Zanimiv vpogled ponuja tržaški vicedomni arhiv za 14. in 15. stoletje s številnimi pogodbami, ki so jih sklepali prebivalci vasi v zaledju Trsta. Čeprav so bili priimki med vaškim prebivalstvom takrat še zelo redki, je pri osebnih imenih opaziti zanimive razlike. Nekatera so se zaključevala s priponama -sclabus oz. -sclavus, ki v srednjeveški latinščini označujeta osebo slovanskega porekla. Beremo lahko osebe: Sebosclabus-Sebossclavus [Boštjan]; Illisclabus-Illisclavus-JIlisclavus [Hilarij?]; Stanissclabus [Stanislav]; Jurisclavus [Jurij]; Radosclavus [Radoslav]; Gousclavus [Just?]; Vochesclavus-Vochesclabus [Bogoslav], .... Slednji je še posebej zanimiv, saj spominja na priimek Božeglav.

V Kastelcu pri Kozini se neki Vochesclavus v zapisih tržaškega vicedomnega arhiva v 14. stoletju pojavlja vsaj trikrat. V vseh treh primerih gre verjetno za isto osebo. Dne 4. junija 1343 je Vocheslabus de Casteleç na dražbi kupil hišo (potrdilo o nakupu nosi datum 6. junij 1343) in morda isti Vochesclavus (Vochesclabus) de Costaleç je 11. januarja 1368 na stara leta kupil tudi vinograd.[1]

Statistično gledano so se priimki najpogosteje izoblikovali iz osebnih imen in morda je bilo tudi s priimkom Božeglav tako. Gornji zapis ponuja namig, da bi se ta lahko razvil iz osebnega imena Bogo (Božo), sestavljenega iz Voche (torej Bogo) in popačenja pripone -sclav(us) v pripono -slav. Osebno ime Voche.sclavus, bi se tako preko poslovanjenega Bogo.slav sčasoma preoblikovalo v priimek Bože.glav.

Viduez Bossiglau, Urbar 1574

Prvi zapis priimka Božeglav je bilo najti v urbarju gospostva Schwarzenegg (1574)[2]. Takrat sta v Lokvi živeli dve družini s tem priimkom. Gospodarila sta: Vid - Viduez Bossiglau, ki je imel ½ cele kmetije (delil si jo je z Nikolajem Ižancem), zemljišče in vinograd; ter Nikolaj - Micola Boschiglau, ki je bil kajžar in je imel dva vrtova.

Micola Boschiglau, Urbar 1574

Božja glava, relief[x]
Iz urbarja lokavske bratovščine sv. Rešnjega telesa (1652) je razvidno, da so v Lokvi živele tri družine Božeglav, katerih gospodarji so bili: Ivan - Joannes Bosyglau, Mihael - Michael Bosiglau in Matej - Matthaus Bosyglau. Kot člani bratovščine se v drugi polovici 17. stoletja omenjajo tudi: Mihaelov oče Anton (1667) in njegova žena Marjeta; Jernej, ki je umrl leta 1657 kot samski, ter Majda.

Zanimiva je naslednja besedna zveza, ki zaradi oblike, ki je nastala pozneje, verjetno nima neposredne povezave z nastankom priimka, temveč je zgolj plod domišljije takratnega duhovnika.

V najstarejši krstni knjigi za Lokev (1664) se je priimek pogosto zapisoval tudi z dvema besedama, kot Boshja Glau. Izraz Božja glava je znan pojem iz Krščanstva in označuje prvi dan po 5. postni nedelji, ko verni Kristjani obhajajo praznik s trnjem kronane Božje (Jezusove) glave. Za ta dogodek je značilna tiha maša, torej obhajanje pobožnosti v tišini. Pri tem je zanimivo omeniti tudi sočasno bivanje neke druge družine v vasi z zelo starim hišnim imenom Barabanovi [Marina Barabancha, 1700][3]. Baraban v nasprotju z značajem "Božje glave" pooseblja človeka, ki povzroča pretiran hrup. Zanimivo je, da imata Božja glava (Jezus) in Baraban vsak svojo vlogo v isti krščanski zgodbi.

---
[1] Marino Bonifacio v knjigi Cognomi Triestini, na strani 72 omenja listino, z dne 26. oktobra 1202 (Trst), v kateri se na seznamu oseb, ki so prisegli svojo zvestobo dožu, pojavi neki Bosi(s)clau. Tega podatka nisem uspel preveriti.
[2] Urbar gospostva Schwarzenegg, 1574; Arhiv Slovenije, Ljubljana.

[3] Urbar bratovščine sv. Rešnjega telesa, 1652: vpis v letu 1700; arhiv župnije Lokev.

Božeglav - najstarejša posest v Lokvi


Najstarejša posest Božeglavov v Lokvi
V prvi polovici 16. stoletja, v času, ko so se na novo oblikovale vasi, je zemljiški gospod novim družinam podeljeval zaključene zemljiške posesti - hube. Vsaka družina, ki se je preživljala pretežno s kmetovanjem (obrtniške družine so bile praviloma kajžarske) je dobila svojo. Ta posest je bila vse do zemljiških reform Marije Terezije v 2. polovici 18. stoletja neodtuljiva. Ni je bilo mogoče enostavno predati v druge roke, če pa že, je bilo za to potrebno dobiti izrecno dovoljenje grofa, kot je razvidno npr. v naslednjem primeru: "Na grad Završnik je 17. aprila 1698 prišla Katarina, vdova po Benku Škibin. Pred dvema letoma ji je umrl mož, ostala je sama s hčerko Marinko, ki bi jo rada omožila z navzočim Mihaelom Božeglav. Prosi lepo za dovoljenje, ker sicer nima kdo posestva obdelat, da bi smel perstopet."[1]Tako se je rod praviloma razvijal le znotraj meja svoje hube, ki se je v naslednjih generacijah delila, praviloma med sinove. Če sta bila sinova dva, sta dobila vsak polovico, če so bili trije, vsak tretjino, ipd.. V naslednjih rodovih se je posest drobila še na manjše deleže. V nekem obdobju je tako več družin z istim priimkom živelo ena ob drugi in v večini primerov je mogoče določiti lego prvotne hube njihovega rodu.

Retrogradna analiza zapisov v matičnih knjigah je pokazala, da so še v 18. stoletju vse družine Božeglav v Lokvi živele na sklenjeni posesti, vzhodno od vaškega jedra, v bližini kala Kaluža. Prvo številčenje je njihovim hišam dodelilo številke med 21 in 25: 21 [Črednik?][2], 22 [Rusec], 23 [Tončin], 24 [Tilh] in 25 [Borstner]. Ob prvem številčenju leta 1770 je v Lokvi torej živelo pet družin s priimkom Božeglav.

---
[1] Virgilij Šček: Lokavske starine, povzete izvirne listine.
[2] Hišno ime Črednik se je ohranilo le v ljudskem izročilu. Pričevanje povzel Virgilij Šček v svojih Starinah.


Ivan Božeglav (register)


Do 18. stoletja se je od vseh rodov Božeglav v Lokvi ohranil le rod po Ivanu - Joannes. V 20. stoletje sta segla rodova po njunih dveh sinovih: Juriju [Črednik] in Valentinu [Rusec].


Prva Generacija


3. Joannes BOSYGLAU* __.~.1635 v Cornial, † __.  <.1689. On poročen(a) Margarita STOPAR, __.~.1655, * __.~.1635 (hči od Stephanus STOPAR [župan]).
Otroci:
 + 7 i. Georgius (Juri)3 BOSIAGLAU * 28.02.1664.
   8 ii. Marina BOSIGLAU * 22.03.1666.
   9 iii. Gregorius BOSIAGLAU * 28.02.1667.
 + 10 iv. Matthias BOSIGLAU * 14.02.1669.
 + 11 v. Valentinus BOSIGLAU * 14.02.1669.
   12 vi. Joanna BOSIGLAU * 24.12.1671.
 + 13 vii. Michael BOSYGLAU * 26.09.1676. Pristopil na posest pok. Benka Škibina. (Rod se ni ohranil)

Druga Generacija

7. Georgius (Juri) BOSIAGLAU (Joannes2 BOSYGLAU), * 28.02.1664 v Cornial [Lokev], hišno ime "Lokev:Črednik?", † 11.04.1742 v Cornial. On poročen(a) Ursula CRAL, 21.11.1689 v San Giusto, * 12.10.1666 v Trebichiano [Trebče] (hči od Andreas CRAIL in Elisabetha).
Otroci:
 + 21 i. Luca BOSIAGLAU * 08.10.1690.
   22 ii. Josephus BOSIGLAU * 25.02.1693.
   23 iii. Gregorius BOSIGLAU * 10.03.1696.
   24 iv. Maria Madalena BOSIGLAU * 22.07.1699.
 + 25 v. Georgius BOSIAGLAU * 16.04.1703.
   26 vi. Helena BOSIAGLAU * 04.04.1705.
   27 vii. Maria BOSIAGLAU * 03.08.1709.
 + 28 viii. Egidius BOSJAGLAU * 04.09.1712.


Jurijevi trije sinovi so postali nosilci treh naslednjih rodov: Luka (1690) [Črednik?, dedič]; Jurij ml. (1703) [Borstner] in Tilen (1712-1748) [Tilh]. Potomci prvih dveh so se v naslednjih generacijah iz vasi izselili, ali pa je rod prešel na hčere in se izgubil. Do 20. stoletja se je ohranil rod Tilhovih, imenovan po Tilnu Božeglavu. V prvi in drugi generaciji potomcev sta ga nadaljevala njegov sin Mihael (1748-1807) in vnuk Jožef (1770-1851). Jožef je bil prvi od Tilnovih moških potomcev, ki je imel več sinov: po treh bratih so nastali novi trije rodovi: Mihael (1795-1866) [Packon], Matevž (1806-1867) [Matužin] in Anton (1811-1894) [Bognar]. 

PACKON (krčmarji): Mihael se je 1822 v Divači poročil z Marijo, hčero Jerneja Rebca iz Gorenj. Nevestin rod je bil povezan z družinama Obersnel [Ričevi] in Malnarčič iz Divače, ter Perhavci iz Dolnjih Ležeč. Njun sin Jožef (1770-1851) se je izučil za čevljarja in vsaj med leti 1852-7 je ta poklic tudi opravljal. V letu 1873 je med prvimi vaščani postal član Mohorjeve družbe iz Celovca in najkasneje leta 1878 je odprl krčmo. Pri Packonovih so krčmarili tri generacije, saj sta bila krčmarja tudi njegov sin Frane (1855-1928) in vnuk Frane ml. (1884-1933). Slednji je umrl za posledicami cestne nesreče, ko ga je kot motorista na Divaški cesti z avtomobilom povozil Obersnel.[1]

MATUŽIN (čevljarji): Matevž, začetnik veje [Matužinovi], se je 1832 poročil z Marijo Hrovat [Stoncljevi] iz Lokve. Kot cerkovnik in čevljar je nekaj časa živel tudi v Divači. Imel je štiri sinove. Jože (1839-1908) [Matužin], dedič in Ivan (1844-1927) [Šuštarjev] sta tako kot oče čevljarila, sled za Andrejem (1846-?) se je izgubila, Frane (1849-?) pa je odšel najprej za carinskega? uradnika (serv. penes c. kr. capitaneria Sesana, c. kr. offic. vectigalis) v Sežano in nato v Komen. Njegov starejši sin Orest (1880-1946) je poročil eno izmed Bognarjevih hčera in se izslelil v Budimpešto, mlajši Franc Alojz (1885-?) pa je bil leta 1948 med ustanovitelji Kmetijske zadruge v Komnu. V Jožetovem in Ivanovem rodu se je čevljarilo vse do 20. stoletja. Po Jožetu je čevljarsko obrt nasledil sin Anton (1864-1921), za njim njegova sinova Anton Avgust (1895-1966) [Matužin] in Rudolf (1913-1973). Ivanova sinova, čevljarja, sta bila: Rudolf (1878-1909) [Šuštar] in Anton (1883-1916) [Piro.Marija Kovććeva]. Čevljarske obrti pa sta se izučila tudi sinova slednjega: Anton ml. (1909-1987) in Ludvik (1912-1944).


Rod po Juriju Božeglavu (hišna imena)

10. Matthias BOSIGLAU (Joannes2 BOSYGLAU), * 14.02.1669 v Cornial, hišno ime "Lokev:Božeglav?", † 1728 - 1738.  On poročen(a) Ursula.
Otroci:
  29 i. Antonius4 BOSIGLAU + * 10.01.1694.
  30 ii. Agnes BOSIGLAU * 16.01.1695.
  31 iii. Maria BOSSIGLAU * 02.02.1697.
  32 iv. Ursula BOSSIGLAU * 17.09.1699.
  33 v. Antonius BOSIAGLAU * 05.06.1704.
  34 vi. Cattarina BOSIGLAU * 31.10.1707.
  35 vii. Helena BOSIAGLAU * 29.03.1711.
  36 viii. Anna BOSIAGLAU * 23.07.1713.

11. Valentinus BOSIGLAU (Joannes2 BOSYGLAU), * 14.02.1669 v Cornial, hišno ime "Lokev:Rušec?", † __.  <.1712. On poročen(a) (1) Magdalena. On poročen(a) (2) Helena.
Otroci z Magdalena:
  37 i. Geltrudis4 BOSOGLOU * 13.03.1685 v Dolenja vas, Senožeče.
Otroci s Helena:
+ 38 ii. Matthia BOSHIGLAU * 23.02.1693.
  39 iii. Agnes BOSIGLAU * 25.01.1696.
  40 iv. Paulus BOSIGLAU * 22.01.1698.
  41 v. Appolonia BOSYGLAU * 09.02.1699 Cornial, † 14.06.1769 Cornial 35. Ona poročen(a) (1) Joan FENON, * 21.03.1689 v Cornial (sin od Gregorius FENON in Helena), hišno ime > "Lokev.35:", † __.__.1725.Ona poročen(a) (2) Lucas FRANCHOUIZ, * 15.10.1698 v Lipizza (sin od Blasius FRANCHOVIZ [starešina, cerkveni ključar] in Margarita), hišno ime > "Lokev.35:" <- pristopil (nova družina?), † 01.11.1761 v Cornial 35, vzrok smrti infirmitate [inopinate repente morbo – nenadna smrt].

13. Michael BOSYGLAU (Joannes2), * 26.09.1676. On poročen(a) Marina SCHIBIN, __.__.1698, * 29.06.1682 v Cornial (hči od Benedictus (Benco) SCHIBIN in Catharina).
Otroci:
  42 i. Marina4 BOSIGLAU + * 01.03.1701.
  43 ii. Marina BOSIAGLAU * 30.10.1703.

Tretja Generacija

21. Luca BOSIAGLAU (Georgius (Juri)3, Joannes2 BOSYGLAU), * 08.10.1690 v Cornial, † 21.09.1750 v Cornial, hišno ime "Lokev.21:Črednik?" On poročen(a) Lucia, * 12.12.1694, † 17.05.1776 v Cornial 21.
Otroci:
  48 i. Thomas5 BOSIAGLAU * 01.12.1718.
  49 ii. Agnes BOSIAGLAU * 28.12.1720.
+ 50 iii. Mathias BOSJAGLAU * 18.02.1723.
+ 51 iv. Lucas BOSIAGLAU * 09.10.1725.
  52 v. Caspar BOSIAGLAU * 03.01.1729.
  53 vi. Catharina BOSIAGLAU * 28.10.1730 v Cornial, † 09.08.1804 v Prelozhe 23, vzrok smrti naali [naturali – naravna smrt]. Ona poročen(a) Sebastianus (Fabianus) MLAZ, 25.11.1753 v Grozana, * 20.01.1722 v Prelozhe (sin od Joannes MLAZH in Helena BRUS? ), † 20.03.1802 v Prelozhe 23, vzrok smrti naali, hišno ime "Prelože.2: Brus"  -> "Prelože.23: Boštjan".
  54 vii. Ursula BOSIAGLAU * 22.09.1733 v Cornial, † 14.11.1766 v Cornial. Ona poročen(a) Giorgius FONDA, 20.11.1757 v Cornial (tudi Grozana), * 23.03.1732 v Cornial (sin od Gregorius FONDA in Marina), hišno ime "Lokev.104:Merlovec", † 06.04.1796 v Cornial 104, vzrok smrti violentia - vročica.
+ 55 viii. Blasius BOSIAGLAU * 29.01.1737.

25. Georgius BOSIAGLAU (Georgius (Juri)3, Joannes2 BOSYGLAU), * 16.04.1703 v Cornial, hišno ime "Lokev.25:", † 05.05.1752 v Cornial. On poročen(a) (1) Ursula IZANC, * __.~.1700 (hči? od Lucas ISANEZ [adituus in Caziche] in Marina SOTLER?). On poročen(a) (2) Agnes BLASINZIZ, 03.02.1726 v Vreme, * __.__.1698 v St. Canciano [Škocjan] (hči od Josephus BLASINZIG in Maria), † 07.11.1785 v Cornial 25.
Otroci z Ursula IZANC:
  56 i. Dorothea5 BOSIAGLAU * 07.02.1724.
Otroci z Agnes BLASINZIZ:
  57 ii. Catharina BOSIAGLAU * 21.11.1726.
  58 iii. Georgius BOSIAGLAU + * 28.02.1729.
  59 iv. Martinus BOSIAGLAU * 05.11.1731.
  60 v. Georgius BOSIAGLAU * 04.04.1734.  Morda on omenjen 1775 v Trstu.
  61 vi. Jacobus BOSIAGLAU * 01.05.1737 v Cornial, † 15.05.1762 v Cornial 25.
+ 62 vii. Michael BOSIAGLAU * 02.05.1740.
  63 viii. Thomas BOSIAGLAU * 27.12.1742 v Cornial, † 07.05.1768 v Cornial 21.
  64 ix. Jeuancha BOSIAGLAU + * 02.06.1745 v Corgnial, † 20.02.1753 v Cornial.

28. Egidius BOSJAGLAU (Georgius (Juri)3 BOSIAGLAU, Joannes2 BOSYGLAU), * 04.09.1712 v Cornial, hišno ime "Lokev.24:Tilih", † 22.01.1748 v Cornial. On poročen(a) Ursula MLAZH, 22.11.1739 v Grozana, * 10.10.1716 v Preloshe (hči od Stephanus MLAZ in Marina), † 06.04.1767 v Cornial.  Ursula: 1.12.1737 krstna botra Barbari ČOK.
Otroci:
  65 i. Marincha5 BOSIAGLAU * 25.01.1741 v Corgnial, † 18.03.1778 v Cornial 84. Ona poročen(a) Michael FONDA, 22.01.1758 v St.Michael, Cornial (Grozana), * 23.09.1733 v Cornial (sin od Simon FONDA in Marincha), hišno ime "Lokev.84:Zajec", † 10.06.1799 v Cornial 84, vzrok smrti Tussi.
  66 ii. Ursula BOSIAGLAU * 02.08.1743 v Cornial (24), † 16.08.1820 v Prelozhe 18, vzrok smrti hydropisi [Vodenica]. Ona poročen(a) Joannes MLAZ, 17.07.1763 v Cornial (Grozana), * 21.03.1738 v Prelozhe (15) (sin od Joannes MLAZ in Geltrudis SUSSA), hišno ime "Prelože.15/15/18:Švanek", † 20.05.1814 v Prelozhe 15, vzrok smrti ex senio [Starost].
  67 iii. Appolonia BOSIAGLAU + * 07.02.1746 v Cornial, † 19.01.1751 v Cornial.
+ 68 iv. (Joannes) Michael BOSIAGLAU * 13.09.1748.

38. Matthia BOSHIGLAU (Valentinus3 BOSIGLAU, Joannes2 BOSYGLAU), * 23.02.1693 v Cornial, hišno ime "Lokev:Rušec?". On poročen(a) Margaritha CECH, 06.01.1712 v Povier, * __.~.1692 (hči od Petrus CECH in Marina), † 02.06.1750 v Cornial.
Otroci:
  69 i. Marina5 BOSIAGLAU * 23.02.1717.
+ 70 ii. Bartholomeus BOSIAGLAU * 16.08.1721.
  71 iii. Giorgius BOSIAGLAU * 29.03.1725.
+ 72 iv. Phillipus BOSIAGLAU * 04.04.1729.
  73 v. Dorothea BOSIAGLAU + * 03.02.1732 v Cornial, † 13.11.1739 v Cornial.
  74 vi. Lucas BOSHIGLAU * 09.10.1736.

Četrta Generacija

50. Mathias BOSJAGLAU (Luca4 BOSIAGLAU, Georgius (Juri)3, Joannes2 BOSYGLAU), * 18.02.1723 v Cornial, † 21.01.1800 v Cornial 21, hišno ime "Lokev.21/18:Črednik?" SA-I.  On poročen(a) Dorothea MIROSIZ, 21.11.1756 v Grozana, * 01.02.1735 v Cornial (hči od Gregorius MIROSHIZH in Mariana), † 17.03.1803 v Cornial 21, vzrok smrti naali.
Otroci:
  75 i. Ursula6 BOSHJEGLAU + * 06.10.1757 v Cornial, † 20.10.1757 v Cornial.
  76 ii. Barbara BOSJAGLAV * 09.12.1768 v Cornial (21), † 13.02.1851 v Cornial 57, vzrok smrti Debilitas senilis. Ona poročen(a) Josephus SKOCH, 21.06.1783 v Grozana, * 01.03.1756 v Cazich (16) (sin od Antonius SCOK in Maria SVETINA), hišno ime "Lokev.21/18/57: Skok" <- pristopil (Kačiče), † 13.11.1840 v Cornial 57, vzrok smrti Hydrops [vodenica], poklic čevljar?.

51. Lucas BOSIAGLAU (Luca4, Georgius (Juri)3, Joannes2 BOSYGLAU), * 09.10.1725 v Cornial (21), hišno ime "L.21" -(~1760)-> "L.19", † 18.06.1780 v Cornial 19. On poročen(a) Helena JELUSIG, 12.10.1760 v Cornial (tudi Grozana), * __.  =.1730 v Plesiuiza [Plešivica] (hči od Joannes JELUSIG), † 02.04.1795 v Cornial 19.  Helena: na št.19 je leta 1772 umrl Andrej ŠVIGELJ (r.11.11.1683) sin od Bartholomai & Helena.
Otroci:
+ 77 i. Joannes Bapt.6 BOSHEGLAU * __.__.1762.
  78 ii. Matthaeus BOSJAGLOU + * 01.09.1765 v Cornial, † 24.07.1775 v Cornial 19, vzrok smrti: padel v mlako "Štirenca" in utonil.
  79 iii. Georgius BOSJAGLAV * 08.04.1768 v Cornial 19.
  80 iv. Helena BOSJAGLOV * 06.04.1771 v Cornial 19.
  81 v. Ursula BOSJAGLOV * 20.10.1775 v Corgnial 19, † 10.03.1836 v Cornial 62, vzrok smrti Phtysis, poklic obstetrice? [babica]. Ona poročen(a) Georgius MEULA, 09.02.1795 v Grozzana, * 23.03.1764 v Cornial (16) (sin od Michael MEULA in Marina FRANCHOUIZ), hišno ime "Lokev.16/14/62: Majlender" SA-I, † 14.01.1824 v Cornial 62, vzrok smrti: febris maligna [vročica].

55. Blasius BOSIAGLAU (Luca4, Georgius (Juri)3, Joannes2 BOSYGLAU, Antonius1), * 29.01.1737 v Cornial (21).  On poročen(a) Maria SQUAREZ, 04.02.1760 v Cornial (23.1. Grozana), * __.~.1740 (hči od Antonius SQUAREZ).
Otroci:
  82 i. Theresia6 BOSJAGLAU + * =.04.1765, † 02.09.1767 v Cornial.

62. Michael BOSIAGLAU (Georgius4, Georgius (Juri)3, Joannes2 BOSYGLAU), * 02.05.1740 v Cornial (25), hišno ime "Lokev.25: Borstner". On poročen(a) Marina BOLLE, 24.04.1763 v Cornial (Grozana), * __.  =.1738 (hči od Laurentius BOLLE in Catharina), † 15.07.1806 v Cornial 25, vzrok smrti Febri.
Otroci:
  83 i. Maria6 BOSJAGLOV * 22.03.1766 v Cornial-superior. Ona poročen(a) Gregorius GOMBAZH, 06.02.1785 v Vreme, * __.  =.1761 v Mataun (10), hišno ime "Škocijan.13".
  84 ii. Antonius BOSJAGLOV + * 29.05.1768 v Cornial, † 06.09.1776 v Cornial 25.
  85 iii. Georgius BOSJAGLOV + * 03.04.1771 v Cornial 25, † 31.03.1773 v Cornial 25.
+ 86 iv. Franciscus Wenceslaus BOSJAHLAU * 16.07.1772.
  87 v. Helena BOSJAGLAU + * 01.06.1775 v Corgnial 25, † 12.10.1779 v Cornial 25.
  88 vi. Theresia BOSJAGLAU + * 18.08.1778 v Cornial 25, † 19.07.1779 v Cornial 25.
  89 vii. Margaritha BOSHIAGLAU + * 06.07.1781 v Cornial 25, † 13.01.1787 v Cornial 25.

68. (Joannes) Michael BOSIAGLAU (Egidius4 BOSJAGLAU, Georgius (Juri)3 BOSIAGLAU, Joannes2 BOSYGLAU), * 13.09.1748 v Cornial (24), hišno ime "Lokev.24/21/18:Tilih", † 08.11.1807 v Cornial 24, vzrok smrti ex febri putrida. On poročen(a) Marincha SCHEBIN, 24.05.1767 v Cornial (Grozana), * 17.03.1745 v Cornial (34) (hči od Blassius SCHIBIN in Elena), † 15.04.1805 v Cornial 24.
Otroci:
  90 i. Franciscus6 BOSJAHLAU + * 19.12.1768 v Cornial, † 29.12.1768 v Cornial 21.
+ 91 ii. Josephus BOSJAGLAV * 18.03.1770.
  92 iii. Catharina BOSJAGLOU + * 10.04.1773 v Corgnial 24, † 24.04.1773 v Cornial 24.
  93 iv. Maria BOSJAGLOV * 01.09.1774 v Cornial 24, † 25.03.1825 v Cornial 4, vzrok smrti phtysis. Ona poročen(a) Valentinus FRANCOVIG, 17.11.1791 v St. Michaelis, Cornial, Grozzana, * 12.02.1767 v Cornial 4 (sin od Andreas FRANCOUIZ in Elena CROUATA), hišno ime "Lokev.4/3/4:Gorenji Baraban", † 18.02.1838 v Cornial 4, vzrok smrti Senectus.
  94 v. Josepha BOSJAGLAU + * 16.02.1778 v Cornial 24, † 29.10.1779 v Cornial 24.
  95 vi. Theresia BOSHIAGLAU + * 28.08.1780 v Cornial 24, † 10.10.1789 v Cornial.
  96 vii. Rocus BOSIAGLAU + * 16.08.1782 v Cornial 24, † 19.09.1785 v Cornial 24.
  97 viii. Barbara BOSJAGLAU * 07.11.1784 v Cornial 24.
  98 ix. Hellena BOSJAGLAU * __.__.1787 v Cornial.

70. Bartholomeus BOSIAGLAU (Matthia4 BOSHIGLAU, Valentinus3 BOSIGLAU, Joannes2 BOSYGLAU), * 16.08.1721 v Cornial, hišno ime "Lokev.23/20:", † 07.04.1799 v Cornial 23, vzrok smrti naali. On poročen(a) Geltrudis MAGHNICH, 27.11.1741 v Povier (26.11.1741 Grozana), * __.  =.1723 v Pouir (hči od Nicolaus MAHNICH), † 07.02.1789 v Cornial 23.
Otroci:
  99 i. Georgius6 BOSIAGLAV + * 13.04.1743 v Cornial, † 22.04.1743 v Cornial.
+ 100 ii. Georgius BOSIAGLAU * 22.03.1745.
  101 iii. Marina BOSIAGLAU + * 25.11.1748 v Cornial, † 11.12.1748 v Cornial.
  102 iv. Maria BOSIAGLAU + * 12.03.1751 v Cornial, † 10.12.1751 v Cornial.
+ 103 v. Marcus Antonius BOSIAGLAU * 17.04.1753.
  104 vi. Maria BOSHJAGLOV + * 30.03.1758 v Cornial, † 06.04.1758 v Cornial 23.
  105 vii. Joannes Batta BOSJAGLOV * 20.05.1761 v Cornial. Translatus Tergeste [preseljen v Trst].
  106 viii. Agnes BOSJAGLOV + * 19.01.1767 v Cornial, † 01.04.1767 v Cornial.

72. Phillipus BOSIAGLAU (Matthia4 BOSHIGLAU, Valentinus3 BOSIGLAU, Joannes2 BOSYGLAU), * 04.04.1729 v Cornial, hišno ime "L.22/19: Rusec" SA-I, † 11.06.1801 v Cornial 22, vzrok smrti naali. On poročen(a) Margaritha JACOPIN, 08.01.1752 v Grozana, * __.__.1732 (hči od Antonius JACOPIN), † 20.12.1805 v Cornial 22, vzrok smrti naali.
Otroci:
  107 i. MariAnna6 BOSIAGLAU + * 18.01.1753 v Cornial, † 11.12.1754 v Cornial.
  108 ii. Matthaus BOSIAGLAU + * 14.09.1754 v Cornial, † 30.08.1756 v Cornial.
  109 iii. Andreas BOSIAGLAU * 21.11.1756 v Cornial (22), hišno ime "Lokev.72/63/114: Lačen" <- pristopil. On poročen(a) Helena FRANCOVIG, 27.11.1780 v Cornial (Grozana), * 03.04.1764 v Cornial 72 (hči od Caspar FRANCHOUIZ in Ursula FONDA), † 14.07.1831 v Cornial 114, vzrok smrti ex senectute [starost].
  110 iv. Joannes BOSHJAGLOV + * 21.12.1758 v Cornial, † 21.10.1767 v Cornial.
  111 v. Phillipus BOSJAGLOV + * 24.04.1761 v Cornial, † 10.05.1761 v Cornial 22.
  112 vi. Philippus BOSJAGLOU + * 06.05.1762 v Cornial, † 16.10.1767 v Cornial 22.
  113 vii. Valentinus BOSJAGLOU + * 13.02.1765 v Cornial, † 29.10.1767 v Cornial 22.
+ 114 viii. Josephus BOSJAGLAV * 26.05.1767.
  115 ix. Laurentius BOSJAGLAV * 08.08.1769 v Cornial.
  116 x. Maria Anna BOSJAGLOV * 21.02.1772 v Cornial 22, † 30.04.1847 v Cornial 76, vzrok smrti Senectus. Ona poročen(a) Andreas ZOCH, 26.11.1787 v Cornial, Grozzana, * 19.11.1753 v Cornial (sin od Bartholomaeus ZHOCH in Marina STOK), hišno ime "Lokev.69/60/76: Čokov", † 21.08.1834 v Cornial 76, vzrok smrti ex debilitate [oslabelost].
+ 117 xi. Georgius BOSJAGLOV * 06.04.1775.

Peta Generacija

77. Joannes Bapt. BOSHEGLAU (Lucas5 BOSIAGLAU, Luca4, Georgius (Juri)3, Joannes2 BOSYGLAU), * __.__.1762 v Cornial (19), hišno ime "Lokev.19/17/59: Bertole?" SA-I, † 05.04.1828 v Cornial 59, vzrok smrti per. consumationes. On poročen(a) Antonia MEULA, 03.09.1781 v Cornial (Grozana), * 13.01.1763 v Cornial 15 (hči od Jacobus MIEULA in Anna ZOCH), † 05.07.1829 v Cornial 59, vzrok smrti ex hydrops.
Otroci:
  118 i. Antonius7 BOZJAGLOU + * 29.10.1782 v Cornial 19, † 08.11.1782 v Cornial 19.
  119 ii. Maria BOSHJAGLAU + * 20.02.1784 v Cornial 19, † 03.03.1784 v Cornial 19.
  120 iii. [F] BOSIAGLAU + * 31.01.1785, † 31.01.1785 v Cornial 19.
  121 iv. Josephus BOSHEGLAU * 28.02.1786 v Cornial 19, † 14.12.1807 v Cornial 19, vzrok smrti ex pthisi.
  122 v. Simon BOSHEGLAU * 28.10.1788 v Cornial 19, hišno ime "Lokev.19/17/59:Bertole?", † 12.01.1836 v Cornial 59, vzrok smrti Physis. On poročen(a) Theresia LANTIERI, 09.06.1807 v Grozzana, * 12.10.1783 v Cornial 37 (hči od Antonius LANTHIERI [faber ferr... - kovač] in Marina FRANCHOUIZ), † 24.08.1854 v Cornial 59, vzrok smrti Debilitas senilis.
  123 vi. Joannes Bapta. BOSHEGLAU * 19.06.1791 v Cornial 19, † > Tergeste. On poročen(a) Maria VADIGNAU, __.11.1818 v Grozzana (Dimissus Tergestium), * 29.12.1791 v Cornial 56 (hči od Matthaus VADIGNOV in Maria Anna FONDA), † > Tergeste, poklic __.__.1818 servit Tergesti [na delu v Trstu].
  124 vii. Petrus BOSHEGLAU + * 29.06.1793 v Cornial 19.
  125 viii. Jacobus BOSHEGLAU + * 29.06.1793 v Cornial 19.
  126 ix. Maria BOSHEGLAU * 15.07.1794 v Cornial 19, † > Tergeste. Ona poročen(a) Georgius FENON, 15.01.1815 v Grozzana, * 03.04.1787 v Cornial 106 (sin od Matthia FENON in Maria PERHAUZ), † > Tergeste.
  127 x. Josepha BOSHEGLAU + * 16.03.1797 v Cornial 19, † 08.08.1797 v Cornial 19, vzrok smrti Vermibus [glistavost].
  128 xi. Martinus BOSHEGLAU * 27.10.1799 v Cornial 19, zabeležka in Tergesti duxit [odšel na Tržaško], † > Tergeste.
  129 xii. Josepha BOSHEGLAU + * 18.03.1802 v Cornial 19, † 23.09.1802 v Cornial 19, vzrok smrti naali.
  130 xiii. Andreas BOSHEGLAU * 05.11.1804 v Cornial 19, † 18.08.1855 v Cornial 105, vzrok smrti Cholera [kolera], hišno ime "L.105-3:Pri Mavti" (nova družina). Posinovljen [V. Šček: Lokavske starine] k Lovrencu SILA "Mavta" na št. L.105. On poročen(a) Anna MLAZH, 19.02.1827 v Grozzana, * 23.07.1807 v Cornial 71 (hči od Lucas MLAZH in Helena SVETINA), † 26.08.1855 v Cornial 105, vzrok smrti Phtysis.

86. Franciscus Wenceslaus BOSJAHLAU (Michael5 BOSIAGLAU, Georgius4, Georgius (Juri)3, Joannes2 BOSYGLAU), * 16.07.1772 v Cornial 25, † 10.01.1833 v Cornial 18? (obit Nakla, S.Canziani), vzrok smrti correptus repentina morte [nagla smrt], hišno ime "Lokev.25/22/19:Borstner", poklic __.__.1801 custos nemorum-sylvanus [varuh gozda – lovski čuvaj] 1804. On poročen(a) Maria SNIDERCIG, 22.11.1790 v Grozzana (Vreme), * __.__.1768  Betanja, † 12.01.1834 v Cornial 19, vzrok smrti Senectus.
Otroci:
  131 i. Maria7 BOSJAHLAU * 20.11.1791 v Cornial 25. Ona poročen(a) Josephus SLUGA, 04.02.1810 v Rodig, * 29.10.1789 v Rodigg 59 (sin od Thomas SLUGA [sutor, aedituus in Cacig – čevljar in cerkvovnik] in Lucia BRADAZ), hišno ime "Kačiče.6/5:", poklic __.__.1809 adituus [cerkovnik] (1810,1,3,4,6,7,1821,2,6,8,9) et sutor [čevljar] (1810,30) in Cacig.
  132 ii. Laurentius BOSJAHLAU * 30.07.1794 v Cornial 25.
  133 iii. Maria BOSJAHLAU + * 29.08.1795 v Cornial 25, † 06.02.1797 v Cornial 25, vzrok smrti Variolis [Koze].
  134 iv. Josephus BOSJAHLAU * 12.11.1797 v Cornial 25.
  135 v. Urbanus BOSJAHLAU + * 05.05.1801 v Cornial 25, † 01.09.1807 v Cornial 25, vzrok smrti Dysenteria [Griža].
  136 vi. Antonius BOSJAHLAU * 07.05.1804 v Cornial 19 (vpis v KK-Rodik), † 22.01.1876 v Lokva 19/101, vzrok smrti Asthma, hišno ime "L.25/22/19-101: Borshtnar" SA-III, poklic rusticus. On poročen(a) Maria MARTINZHIZH, 12.11.1821 v Grozzana, * __.__.1801 v Gorizhe (hči od Andreas MARTINCIG in Maria GASPERZHIZH), † 27.09.1865 v Cornial 19/101, vzrok smrti Phthysis.

91. Josephus BOSJAGLAV ((Joannes) Michael5 BOSIAGLAU, Egidius4 BOSJAGLAU, Georgius (Juri)3 BOSIAGLAU, Joannes2 BOSYGLAU), * 18.03.1770 v Cornial 24, hišno ime "Lokev.24/21/18:Tilih.Pazko", † 03.09.1851 v Cornial 18, vzrok smrti Debilitas senilis [Starostna oslabelost]. On poročen(a) Ursula MARKOUCIG, 16.01.1792 v Cornial, Grozzana, * 16.09.1768 v Cornial (hči od Martinus MARCHOZIZ in Maria KUKEZ), † 01.09.1840 v Cornial 18, vzrok smrti Apoplexia [kap].
Otroci:
  137 i. Catharina7 BOSHJAGLAU + * 20.11.1792 v Cornial 24, † 18.01.1797 v Cornial 24, vzrok smrti Variole [Koze].
  138 ii. Michael BOSHJAGLAU * 07.09.1795 v Cornial 24/18, hišno ime "Lokev.24/21/18-102:Pazko", † 17.01.1866 v Cornial 102, vzrok smrti Asma. On poročen(a) Maria REBEZ, 05.02.1822 v Divazza, Grozzana, * __.  =.1802 v Gorenje 18 (hči od Bartholomaus REBEZ in Marina OBERSNEU), † 06.02.1853 v Cornial 18, vzrok smrti Hydropsia [Vodenica].
  139 iii. Joannes BOSHJAGLAU + * 18.12.1798 v Cornial 24, † 06.09.1800 v Cornial 24, vzrok smrti Flux [Griža].
  140 iv. Maria BOSHJAGLAU * 20.08.1801 v Cornial 24 (8.9.1802??), † 09.08.1855. Ona poročen(a) Georgius REBEZ, 05.02.1822 v Grozzana, * 23.05.1804 v Gorenje (18) (sin od Bartholomaus REBEZ in Marina OBERSNEU), hišno ime > "Gorenje.23/11:".
  141 v. Mathaus BOSHJAGLAU * 24.09.1806 v Cornial 24, hišno ime -> "Lokev.123-100:Matužin" -> v Divači, poklic sutoris [čevljar] + aedituus [cerkovnik] in Divazza, † 05.09.1867 v Lokev 123/100, vzrok smrti Cholera [kolera]. Mati Barbara?! On poročen(a) Maria CROBAT, 22.02.1832 v Grozzana, * 04.08.1808 v Cornial 43 (hči od Valentinus CROVAT in Helena BAAN), † 07.09.1855 v Cornial 123, vzrok smrti Cholera [kolera].
  142 vi. Antonius BOSHEGLAU * 13.05.1811 v Cornial 21, hišno ime "Lokev.25-86:Bogner" <- pristopil (nova družina), poklic agricola, rusticus, † 16.02.1894 v Lokev 86.164, vzrok smrti Senectus [starost]. On poročen(a) (1) Maria JERMAN, 01.06.1841 v Grozzana, * __.  =.1819 v Cornial (hči od Georgius JERMAN [faber rotatius – kolar (bognar), izdelovalec koles za vozove, faber lignarius - mizar] in Margaritha CARISH), † 27.02.1844 v Cornial 25, vzrok smrti Thyphus. On poročen(a) (2) Maria ZERKVENIK, 21.10.1844 v Sv. Mihael, Lokev, * 12.12.1820 v Cornial 71 (hči od Gregorius ZERQUENICH [sutor, adituus - čevljar, cerkovnik] in Antonia FRANKOVIZH), † 05.09.1855 v Cornial 25, vzrok smrti Cholera [kolera]. On poročen(a) (3) Maria KLUN, 30.01.1856 v Gročana, * 27.09.1814 v Varea, Vrem (hči od Bartholomaeus KLUN in Maria KLUN), † 06.01.1894 v Lokev 25/86.164, vzrok smrti Senectus [Starost].

---
[1] Virgilij Šček: Lokavske starine, Pokrajinski muzej Koper.

Družine v Britofu


Na prelomu iz 18. v 19. stoletje so na posesti med lokavskim Taborom in obzidanim kaplanijskim (župnijskim) vrtom nasproti današnjega župnišča, živele tri družine. V smeri od Tabora proti vrtu so si sledili: Ižanc [Gvardjan], Vrtovec [kovačija] in Baša-Jerman [bognarija-kolarska delavnica]. Vse tri hiše zaključujejo skupno posest Ižancev. Družine Vrtovec, Baša in Jerman so bile najemniške.

Gvardjanovi (Ižanc)


[1] Ižanci so bili svoj čas ena najuglednejših družin v vasi. Več generacij so bili vaški stražniki - gvardjani. Anton Ižanc (1750-1844), zadnji Ižanc iz rodu Gvardjanovih, je bil tudi ovčerejec in pri hiši so imeli več slug in pastirjev. Od desetih otrok v družini je preživela le najmlajša, Marija. Ta je dedovala in v hišo je s poroko leta 1806 pristopil Andrej Starc (1784-1822), verjetno [Gornji Starc] iz Križa. Matični viri beležijo, da je bila Marija v letu 1826 krčmarica - caupa. Njun sin Jožef Pavel Starc je od staršev prevzel krčmo, od materinega očeta pa službo gvardjana. Starc je od Ižanca dedoval tudi kovačijo in kolarsko delavnico. Jožef Pavel Starc (1812-?) je bil poročen z Marijo Perhavec. Njen oče Andrej Perhavec (1765-1851) [Merkant] je bil premožen trgovec z lesom. Perhavci so bili še ena izmed uglednih lokavskih družin. Pri hiši so imeli sluge in dekle[1]. Leta 1810 je na gradu Školj zastopal Lokavce pri odkupu[2] desetine 395 lokavskih parcel od graščaka in poštnega mojstra Matije Dolenca (1763-1837)[3].

Kovačija (Vrtovec)


[2] S poroko leta 1776 je iz Ukanj v Lokev kot poštni sluga prišel Anton Vrtovec (1751-1797). Njegova žena je postala Katarina Guštin, katere (pol)brat, lokavski župan Jernej Guštin (1735-1825) je živel tik pod cerkvijo. Po Jernejevi smrti je posest in službo lokavskega župana nasledil njegov vnuk Luka Placer (1790-1860) [Placer]. Lukov oče Ivan Nepomuk Placer (1755-1797), ki je v Lokev prišel za rudarja v lipiški rudnik iz Šmohorja na Koroškem, je bil Guštinov zet. Guštinovi so bili premožna družina. Imeli so sluge in dekle. Matej Vrtovec (1790-1855), sin Antona in Katarine, je imel kovačijo, sprva verjetno še na domu svojih staršev, od 1829/30 pa pri Venčeslavu (Venclu) Novotnem [Bencel].

Bognarjevi (Baša in Jerman)


Kolarska obrt (bohnarija) je bila med najzahtevnejšimi obrtmi. Njihovo glavno opravilo je bilo izdelava lesenih delov voza. Poleg koles, so kolarji izdelovali tudi trabje (prednji in zadnji del voza), oje, svuro, ki povezuje prednji in zadnji del voza, oplene ročice ali čeprle, in drugo. Izdelovali pa so tudi kmečko orodje, kot npr. leseni plug, gredel, ročico pluga, in seveda orna kolesca.[x]

[3] V tretji hiši je bila kolarska delavnica. Prvi, ki mu lahko sledimo preko poklicne dejavnosti je bil Andrej Baša (1759-1817). Matični viri ga omenjajo kot mizarja (faber lignarius). Ker gre zapis poklica mizar lahko razumeti splošneje, pa je glede na mesto delavnice povsem možno, da je bil tudi kolar. Z ženo Klaro sta imela vsaj dve hčeri: Lauro in Majdo. Majda se je poročila z zgoraj omenjenim kovačem Matejem Vrtovcem, Laura, ki je bila starejša, je dedovala. V hišo je s poroko leta 1809 pristopil kolar Jurij Jerman (1776-1846). Jurija kot kolarja (faber rotatius), beležijo matični viri neposredno, omenjajo pa ga tudi kot mizarja (faber lignarius). Ob njegovem imenu je prvič (v starejših virih se hišno ime ni zapisovalo) zabeleženo tudi hišno ime: Vagner [Bognar]. Jurij je zgodaj ovdovel in njegova druga žena je leta 1814 postala Meta Kariž, [Križmanovi] iz Povirja. Izmed njunih šestih otrok, sta preživeli Marija in Marjana. Marjana se je poročila z Ivanom Frankovičem [Mežnarjevi] in se iz Britofa preselila v dolnjo vas. Dedovala je Marija, ki je bila starejša. S poroko, leta 1841, je v hišo od [Tilha] pristopil Anton Božeglav (1811-1894). Matični viri ne beležijo njegovega poklica, obrti pa ni nasledil. V tem času se kot mizarja najemnika v sosednji (nekdaj Vrtovčevi) hiši, po novem [Tišlerjevi], omenjata mizarja (faber lignarius) Jernej Ivanovič (1812-1869), [Karlin] iz Brezovice in Anton Babuder (1813-?), verjetno [Kranjc] iz Materije. Njegov sin Franc Babuder (1852-1900), ki je po zapisu scrinar v matični knjigi, izdeloval pohištvo (skrinje), se je vrnil v Materijo.

---
[1] Status Animarum Lokev, 1814: Srečko Rože, zasebna last (kupljeno na avkciji v Ljubljani, 2014).
[2] Virgilij Šček: Lokavske starine, povzetek izvirne listine.
[3] Matija Dolenc (1763-1837), c. kr. poštni mojster in graščak, je bil sin Tomaža Dolenca, poštnega mojstra(?), iz Sv. Križa pri Trstu. Sprva je bil poštni upravitelj in nato poštni mojster v Sežani (omenjen med leti 1783 in 1798). Dne 26. aprila 1790 se je v Cerknici poročil z Ana Marijo Učan pl. Khutschhoff, hčero Antona Ferdinanda Učana s Pristave sv. Magdalene v Cerknici. Med leti 1791 in 1811 se jima je rodilo 14 otrok. Okoli leta 1800 se je z družino preselil na Razdrto, kjer je bil v matičnih knjigah kot poštni mojster večkrat zabeležen med leti 1815 in 1824. Leta 1809 je kupil razpadajoči grad Orehek pri Hrenovicah in postal graščak. Umrl je 17. junija 1837 v Podbrjah pri Orehovici. VIRI: Krstna knjiga Sežana, 12.3.1783: Mathias f. Thomae Dolenz ex S:Cruce Opchinensis ...., krstni boter. ... 9.3.1786, 17.4.1787 in 24.5.1789: veredorum praefectus. [poštni upravitelj v Sežani] ... Poročna knjiga Divača, 21.1.1799: ... Mathias Dolenz, Magister Postae. [poštni mojster] ... Življenje in svet, V Ljubljani, 25. aprila 1938: "Matija Dolenc je bil doma iz Sv. Križa ob Jadranski obali. Vozil je pošto v Trst in od tam v Koper in Devin, dalje iz Trsta v Sežano, Razdrto in Postojno, ter iz Razdrtega do Ajdovščine. Njegova žena, Ana Marija Učan pl. Gutsbof, je bila rojena v Cerknici. Matiji Dolenc je bilo ponudeno plemstvo s pridevkom "di Santa Croce", kar pa je v svoji skromnosti odklonil.". ... Franc Rupnik, kurat, Zgodovina hrenoviške župnije, 1935,  tipkopis, stran 36: … Baron Bernard /Rossetti/ je vsa svoja posestva na Notranjskem oddal najprej v najem Matiji Dolencu, c. kr. poštarju na Razdrtem, dne 11. novembra 1809 pa mu jih je prodal popolnoma v last. ... Božidar Premrl, 2013: Razdrto 10, Mikélovi, lastnica Vida Nabergoj: Imeniten ločni portal s profiliranimi podboji, kapiteli, nadločji in simsom; na sklepnem kamnu je letnica 1822, v nadločjih pa je napis: M: D. FeCCIT ... Transkripcija: M(ATHIAS?)  D(OLENZ?) FECIT. 1822. ...

Bognarjevi (Božeglav)


Anton Božeglav (1811-1894) 


Anton se je rodil 13. maja 1811 v hiši [Tilh.Packon]. Njegova starša sta bila Jožef Božeglav in Urša roj. Markovčič. Anton, ki je bil najmlajši izmed otrok v družini, je bil trikrat poročen:

[1] Leta 1841 je ob poroki z Marijo (1818-1844), hčero kolarja Jurija Jermana, pristopil h [L.86=__:Bognarjevi]. Z Marijo, ki je umrla manj kot tri leta po poroki, je imel dve hčeri. Starejša Marija (1841-1880) se je v Lokvi poročila z Antonom Čokom (1844-1929) [Francini]. Od njunih treh hčera je odrasla le Jožefa (r. 1876), ki se je odselila v Trst in se tam leta 1903 tudi poročila. Zaposlena je bila na železnici. Mlajša hči Urša (1843-1854) je pri desetih letih umrla.
[2] Njegova druga žena je leta 1844 postala Marija Cerkvenik (1820-1855), hči lokavskega mežnarja in čevljarja Gregorja in Antonije Frankovič [Ahac]. Iz Antonovega drugega zakona, ki zaradi Marijine zgodnje smrti tudi ni trajal prav dolgo, je izšel dedič Franc Božeglav (1846-1904). Poleg Franca so se v zakonu rodile še tri hčere, ki pa so vse umrle že v zgodnjem otroštvu: Ana+ (1845-1845), Marjana+ (1850-1854) in Katarina+ (1853-1855).
[3] Antonova tretja žena je leta 1856 postala Marija Klun (1814-1894), vdova Antona Čoka [Čokovi] iz Lokve. Marija in njen sin Jožef  sta se poročila istočasno. Jožef je postal dedič [Čokovi], mati pa se je iz hiše izselila. Marija je bila kot hči Jerneja in Marije roj. Klun, rojena v Varejah. Anton in Marija skupnih otrok nista imela.

Kolarske obrti ni nasledil. V matičnih virih se pojavlja vedno le kot kmet: agricola oz. rusticus. Umrl je 16. februarja 1894, le dober mesec za svojo tretjo ženo Marijo, ki je umrla 6. januarja istega leta.

Franc Božeglav (1846-1904)


Franc Božeglav je [Pri Bognarjevih] postal edini dedič. Rodil se je 17. septembra 1846. Njegova krstna botra sta bila gostilničar Anton Muha in Katarina, žena premožnega posestnika in enega največjih ovčerejcev v Lokvi Ignaca Križaja.[1]

Franc Božeglav se je dne 22. novembra 1869 v Lokvi poročil z Nežo Mlač (1845-1928), hčero Mihaela [Vrharjevi] in Marjane roj. Mlač [Martnjačevi] iz Prelož. Med leti 1870 in 1892 se jima je v zakonu rodilo 9 otrok: Marija (1870-1912), Frančiška+ (1873-1875), Frančiška (1875-1924), Franc Peter+ (1879-1879), Katarina (1880-1970), Jožefa+ (1883-1884), Franc (1886-1918), Ivana (1890-1968) in Antonija (1892-1970*).

Vsi otroci so bili rojeni v [Bognarjevi] stari hiši, ki je bila živa do smrti starih staršev leta 1894. Takrat Franc Božeglav, ki je bil mežnar in neko obdobje tudi ključar lokavske cerkve s prodajo(?) stare hiše pride do nove[x]. Slednjo je sprva oddal v najem, a so se vanjo [L.164=85:Bognarjevi] kmalu vselili. Le sam je ostal v stari mežnariji[2] vse do svoje smrti, leta 1904.

Bognarjeva hiša [L.68=102] pod cerkvijo
Razglednica, Lokev 1925
Mlado družino v [L.164=85:Bognarjevi] novi hiši si je ustvarila Frančiška, ki se je poročila 5. novembra 1900. Njen mož je postal Jožef Fonda, sin dninarja Andreja [Pečar] in Marjane, hčere lokavskega mesarja Lovrenca Obersnela (1782-1852) [Lavrencevi.Fincetovi]. S poroko je Jožef v [Bognarjevo] hišo pristopil. Edini sin v družini Franc Božeglav ml. (1886-1918), brat Frančiške in po nepisanem pravilu dedič, je bil takrat še mladoleten. Kasnejši dogodki so botrovali, da prav dosti od tega ni imel. Jožefu in Frančiški  so se v novi (drugi) [Bognarjevi] hiši rodili prvi štirje otroci: Jožef Mihael (1902-1930*), Doroteja Antonija (1903-1993), Ludvik Anton+ (1905-1905) in Ivanka (1909-1984). Zadnja dva: Ivan (1911-1968) in Marija+ (1913-1913) sta se rodila v tretji [L.68=102:Bognarjevi] hiši, v zakotek pod cerkvijo, kamor se je družina preselila okoli leta 1910. V hiši je do svoje smrti, leta 1928, ostala le mati Neža. Po njeni smrti so leta 1932 [L.164=85:Bognarjevi] hišo zamenjali s [Kocćevimi] in tako prišli do četrte hiše, nižje v vasi.

Franca Božeglava st. (1846-1904), ki je bil poleg tega, da je bil mežnar in cerkveni ključar tudi čevljar, je v svojih zapisih večkrat omenil lovski čuvaj Anton Frankovič (1843-1914) [Blažič]. Tam med drugim izvemo, da je bil v letih 1882 (15.decembra) in 1886 (4.marca) na volitvah izvoljen v zbor lokavskih starešin. Od leta 1889 je bil tudi član Mohorjeve družbe iz Celovca in naročnik njenega Koledarja.

Anton Frankovič je zabeležil tudi čas njegove smrti: "Slovo od tega sveta je uzel naš Mežnar Franc Božeglau zadet od Kapa ali Božji zlaka 5. svečana 1904 naj počiva umiru. Amen".[3] 

žena: Neža roj. Mljač (1845-1928)


Do smrti leta 1928 je živela v drugi [L.164=85:Bognarjevi] hiši. Živela je sama in na stara leta ji je razposajena otročad iz bližnjih hiš parala živce. Stala je pred vrati svoje hiše in jim žugala s palico, s katero si je pomagala pri hoji. Otroci pa so ji nagajali.[4] Neža je bila zadnja v družini [L.164=85:Bognarjevi] s priimkom Božeglav. Po njeni smrti je hiša ostala prazna.

Leta 1932 je njen zet Jožef Fonda (1875-1950), tudi sam že vdovec, z Ivanom Mljačem (1871-1953) [Koceć.Šenšur], kaže, da še pred urejenim lastništvom, sklenil dogovor o zamenjavi [L.164=85:Bognarjevi] hiše. Zato je septembra istega leta lastništvo urejal po sodni poti. Iz zahtevka (tožbe) je razvidno, da je bil dejanski lastnik hiše Franc Božeglav ml. (1886-1918), ki pa ni živel v Lokvi in za katerega niso vedeli kje stanuje. Zahtevek je bil vložen v njegovi odsotnosti[4]. Jožef Fonda je svojo pravico upravičeval z dokazili (pričami), da je on tisti, ki je za hišo zadnjih 30 let plačeval davek in si jo zato upravičeno lasti.

Pisni dogovor o menjavi hiš
23. februar 1932Notarski zapis o menjavi hiš
20. maj 1932

Dokazilo s pričami o plačevanju davkov za hišo
26. julij 1932

Zahtevek o spremembi lastništva hiše
14. september 1932

---
[1] Ignac (Ognjeslav) Križaj (1809-1892) je bil rojen v Matenji vasi [Pri Jagerju], kot sin gozdnega čuvaja Franceta Križaja (1781-?) in Jožefe roj. Dekleva (1784-1845) iz Vremskega Britofa, hčere znamenitega tamkajšnjega župana Gašperja Dekleve (1742-1822). Ignac je leta 1833, po poroki s Katarino Perhavec (1808-1892), hčero veletrgovca z lesom Andreja Perhavca (1765-1851) [Pri Merkantu] in Marije roj. Suša (hči mizarja Gašperja [Pri Maslu]) iz Senožeč, pristopil v Lokev. Bil je premožen posestnik, lastnik 200-glavega tropa ovac, cerkveni ključar v lokavski cerkvi in zaupnik sodnije v Sežani. Vsaj od leta 1870 je bil tudi član Mohorjove družbe iz Celovca. Otrok pa s Katarino nista imela. Njuno posest je nasledil Franc Premrov (1861-?) [Cesarjev] iz Velikega Ubeljskega, za katerega je Virgilij Šček zapisal (Lokavske starine), da je vse Križajevo premoženje zapravil. Verjetno ga je prodal, saj se je kot boletni uradnik neprestano selil. Zaslediti ga je bilo mogoče v Komnu, kjer se je leta 1890 poročil z Marijo Jožefo Štrekelj (1864-1896), hčero komenskega vinogradnika Andreja Štreklja in sestro vinogradnika, kmetijskega strokovnjaka in politika Alojza Štreklja (1857-1939) in kasneje, ob njegovi drugi poroki (1914) z učiteljico v Pivki Marijo Curk iz Budanj, v Krški vasi na Dolenjskem.
[x] To je bila hiša, med [Tinetovimi] oz. hišo [Kristine Kučetove] na eni, in hišo [Roletovi.Viktor Placer] na drugi, v kateri so kasneje živeli [Šenšurjevi].
[2] Mežnarija, enonadstropna hiša, ki je stala na mestu, kjer je danes spomenik NOB, so leta 1956 porušili.
[3] Anton Frankovič: Lovski dnevnik 1875-1913, zasebna last.
[4] Ana Fonda (1919-2009), Brajdnikova.
[x] Dokument beleži, da njegovo bivališče ni znano. Dejansko pa je bil takrat že pokojni.


Bognarjevi fantje


+ Franc Peter (1879-1879)


Franc Peter Božeglav, rojen 15. junija 1879. Še kot dojenček je umrl 4. oktobra istega leta za grižo.

Franc (1886-1918)


Franc Božeglav ml.[2]
Franc Božeglav ml. je bil kot sedmi izmed otrok po vrsti rojen 12. julija 1886. Pri porodu je pomagala babica Frančiška Role [Roletovi]. Krstil je kaplan Andrej Martinčič, botra pa sta bila materin brat Mihael Mljač [Vrhar] in Marija, žena Andreja Mljača [Bridič], oba iz Prelož.

Čeprav podatkov ni, je dokaj gotovo, da je otroštvo preživel v Lokvi , kjer je 9. aprila 1899 v domači cerkvi sv. Mihaela prejel prvo sv. obhajilo.

Dne 1. marca 1906 je bilo njegovo ime: FranceBožeglav 20y Laborer[1] omenjeno na seznamu potnikov v ZDA. Z ladjo Gerty je 3. februarja odplul iz pristanišča v Trstu in se preko Ellis Island (New York) z 20$ v žepu namenil proti Clevelandu (Ohio), na 1285 St. Clair Ave. Z njim sta potovala tudi svak (mož sestre Frančiške) Jožef Fonda [Pečar.Bognar] in Mihael Cerkvenik ml. [Brajdnik].
Frančišek Božeglav: prvo sv. obhajilo - Lokev, 9. aprila 1899[3]

Medtem, ko sta se Jožef Fonda in Miha Cerkvenik po letu-dveh dela v Ameriki vrnila, je Franc pot nadaljeval do Zahodne Virginije. V kraju Mabie, Randolph, W.Va. je delo našel kot rudar v rudniku premoga. 

Pri 32 letih je zbolel za pljučnico in umrl. Iz mrliškega lista je mogoče razbrati, da je bil rudar - miner, da ni bil poročen - single, kot tudi, da je umrl za pljučnico - Pnemonia.

Njegovo smrt je v kratki novici zabeležil tudi časopis: "Mabie, W.Va. Tukaj je umrl rojak Frank Božjeglav, doma iz Lokve pri Divači."[4]

Leta 1932 je njegov svak na sodišče vložil zahtevo po prepisu lastništva [Bognarjeve] hiše. Iz notarske listine je videti, da domači za njegovo smrt niso vedeli.

Frank Bozeglav, mrliški list, 23. oktober 1918 [5]

---
[1] The Statue of Liberty - Ellis Island (Passenger Search): Zaradi slabega posnetka listine je njegov priimek v prepisu povzet napačno: France Broeglaw.
[2] Ivanka Fonda (1909-1984) [Bognarjevi], Lokev 102: Družinska zapuščina. Najverjetneje Franc Božeglav.
[3] Ivanka Fonda (1909-1984) [Bognarjevi], Lokev 102: Družinska zapuščina.
[4] Glas naroda (www.dlib.si): najstarejši list slovenskih delavcev v Ameriki (10.12.1918, volume 26, issue 289).
[5] All West Virginia, Deaths Index, 1853-1973 (www.ancestry.com).

Bognarjeva dekleta


Marija (1870-1912)


Marija Božeglav se je kot prvi otrok v družini rodila 28. oktobra 1870. Pri porodu je pomagala babica, njena soimenjakinja, [Mavtova] Marija Božeglav[1]. Dva dni pozneje je krst v domači cerkvi sv. Mihaela v Lokvi opravil kaplan Florijan (Cvetko) Zalokar. Botra sta bila materin brat Mihael Mlač [Vrhar] in njegova žena Katarina [roj. Mevlja - Mekak] iz Prelož.

Dne 16. maja 1896 se je v Lokvi poročila z Jožefom (Giuseppe) Albertijem (1862-1933) iz Gročane št. (1)33, nadzornikom v ladjedelnici v Miljah pri Trstu - custos publicae securitatis Muglae. V zakonu se jima je rodilo 7 otrok: Adele Anna (1897-1986), Giuseppe+ (1898-1899), Giuseppe (1900-1977), Maria (1902-1998*), Amalia (1903-2003), Aurelio (1905-1983) in Giorgio (1908-2001). Družina je živela v Miljah.

Družina Alberti - Milje (Muggia), 1909
z leve: Adele Anna, mati Marija (Božeglav) Alberti, Giorgio, Giuseppe, Amalia, oče Giuseppe Alberti, Maria in Aurelio


Prva Generacija

1.   Josephus1 ALBERTI, * 07.08.1862 v Gročana 33 (sin od Antonius ALBERTI [agricola] in Anna SHIVITZ), poklic custos publicae securitatis Muglae (nadzornik v ladjedelnici Milje), † 06.06.1933 v Muggia (Milje), IT. On poročen(a) Maria BOŽJIGLAV, 16.05.1896 v Sv. Mihael, Lokev, * 28.10.1870 v Lokev 86 (hči od Franciscus BOSHEGLAU [sutor (čevljar), aedituus (mežnar), cerkveni ključar] in Agnes MLAZH), † 25.10.1912 v Muggia (Milje), IT.
                             Otroci:
        +  2        i.       Adele Anna2 ALBERTI * 11.04.1897.
            3       ii.       Joseph ALBERTI +, * 12.10.1898 v Muggia,Milje,IT, † __.11.1899.
        +  4       iii.       Joseph ALBERTI * 08.01.1900.
        +  5       iv.       Maria ALBERTI * 26.02.1902.
        +  6       v.       Amalia ALBERTI * 17.11.1903.
          7       vi.       Aurelio ALBERTI, * 11.11.1905 v Muggia,Milje,IT, † __.__.1983. On poročen(a) Paola STENNER, * __.__.1906, † __.__.1986 v Muggia,Milje,IT.
        +  8       vii.       Giorgio ALBERTI * 05.08.1908.

Druga Generacija

2.   Adele Anna2 ALBERTI (Josephus1), * 11.04.1897 v Muggia,Milje,IT, † 16.11.1986 v Ljubljana. Ona poročen(a) Avguštin ROPRET, 02.11.1919 v Sv. Peter, Ljubljana, * 27.08.1897 v Tomačevo, Ljubljana (sin od Andrej ROPRET in Frančiška MARN), poklic vozovni preglednik drž. železnice, † __.__.1969 v Ljubljana.
                             Otroci:
            9        i.       Vanda3 ROPRET + * __.__.1919 v Ljubljana, † __.08.1921 v Ljubljana, vzrok smrti griža.
            10       ii.       Adela Maria ROPRET * 27.10.1921 v Tomačevo, Ljubljana. Ona poročen(a) Tullio MOSCO, * __.__.1923 v Trieste, † 07.04.2013 v Trieste.
            11       iii.       Avgusta Irena ROPRET * 22.08.1927 v Ljubljana, poklic učiteljica slovenskega jezika. Ona poročen(a) Boris BERCE dr., * 18.01.1925 v Ljubljana,[1] (sin od Andrej BERCE [mizarski pomočnik, trgovski sotrudnik, zas. uradnik] in Julijana BOŽIČ), poklic geolog, † 07.09.1997 v Ljubljana. 

4.   Joseph2 ALBERTI (Josephus1), * 08.01.1900 v Muggia,Milje,IT, † 29.06.1977. On poročen(a) Maria ROBBA, * 22.10.1903, † 29.06.1986.
                             Otroci:
            12       i.       Marisa3 ALBERTI * 27.09.1931. Ona poročen(a) Dario BOSCHIAN, * __.__.1922 v Trst, † 29.10.2002 v Trst.
            13       ii.       Gabriella ALBERTI * 11.03.1938 v Monfalcone. Ona poročen(a) Giacomo SPENATTO, * __.__.1936 v San Remo.

5.   Maria2 ALBERTI (Josephus1), * 26.02.1902 v Muggia,Milje,IT, † __.<>.1998.  Ona poročen(a) Bruno COSTANTINI, * __.__.1900, † __.__.1977.
                             Otroci:
            14       i.       Aldo3 COSTANTINI * __.__.1933, † 18.01.2007 v Trieste,ITA. On poročen(a) Annamaria GERNONE, * __.__.1942.
            15       ii.       Gino COSTANTINI * __.__.1942.  On poročen(a) Silva RONDI, * __.__.1944.

6.   Amalia2 ALBERTI (Josephus1), * 17.11.1903 v Muggia,Milje,IT, † 09.05.2003 v Muggia,Milje,IT (glej opombo 3).  Ona poročen(a) Romano DOVOLI(CH), * __.__.1892 v Pula, † __.__.1983 v Trst.
                             Otroci:
            16       i.       Elena3 DOVOLI * __.__.1928. Ona poročen(a) Alessandro GVERINI, * __.__.1920 v Trst. 

8.   Giorgio2 ALBERTI (Josephus1), * 05.08.1908 v Muggia,Milje,IT, † 15.05.2001 v Muggia,Milje,IT. On poročen(a) Ines COROSSEZ, * 26.06.1911 v Muggia,Milje,IT (hči od Milje []), † 17.11.2009 v Trieste.
                             Otroci:
            17       i.       Giorgio3 ALBERTI * 17.03.1935.  družina živi v Trstu. On poročen(a) Anna Maria PETRONIO, * 30.10.1940 v Trst.
            18       ii.       Tea ALBERTI * 27.07.1947.


---
[1] Rojena je bila 22. novembra 1835 pri [Gornji Babćevi] v Rodiku kot Marija Babič. V Lokev je prišla leta 1855/6 in se v letu 1858 poročila z Ivanom Božeglavom (1830-1897), [Mavta] iz Lokve. Umrla je 7. februarja 1894.

+ Frančiška (1873-1875)


Frančiška se je rodila 7. maja 1873, umrla pa 8. februarja 1875.

Frančiška (1875-1924)


Frančiška (Božeglav) Fonda
Naslednji hčeri, prav tako Frančiški, je usoda namenila, da je ostala na domači posesti. Rodila se je 21. septembra 1875 v stari [L.86=__:Bognarjevi] hiši pri Taboru. Pri porodu je pomagala babica Marija Božeglav. Krstil je naslednjega dne kaplan Ivan Rekar, njena botra pa sta bila zakonca Mihael in Katarina Mljač [Vrhar].

Dne 5. novembra 1900 se je poročila z Jožefom, sinom Andreja Fonda, [Pečar] iz Lokve. V času poroke je Jožef delal na železnici v Trst. Njuni poročni priči sta bila Franc Placer [Placer?] in Jožefov brat Ivan (Janko) Fonda [Pečar], kočijaž v Miramaru pri Trstu - auriga in Miramar. V zakonu se jima je rodilo šest otrok: Jožef Mihael (1902-1930*), Doroteja Antonija (1903-1993), Ludvik Anton+ (1905-1905), Ivana (1909-1984), Ivan-Janko (1911-1968) in Marija+ (1913-1913).

Frančiška je bila šivilja.[1] Zbolela je za meningitisom in 28. maja 1924 umrla v bolnišnici v Trstu. Tudi pokopana je tam.[2] Več o družini: Zgodba mojega nonota.


Prva Generacija

1.   Josephus1 FONDA, * 06.07.1875 v Lokev 97/16 (sin od Andreas FONDA [rusticus, villicus (dninar)] in Marianna OBERSNEU), hišno ime "Lokev.164=85:Bognar" -> "Lokev.68=102:Bognar", zabeležka __.__.1900 v ad ferroviam Tergesti (na železnici v Trstu), zabeležka 01.03.1906 v Ellis Island (Cleveland,OH), poklic operarius-caupo (krčmar-kletar pri Muhi), † 28.05.1950 v Lokev 68. On poročen(a) Francisca BOŽJEGLAV, 05.11.1900 v Sv. Mihael, Lokev, * 21.09.1875 v Lokev 25/86 (hči od Franciscus BOSHEGLAU [sutor (čevljar), aedituus (mežnar), cerkveni ključar] in Agnes MLAZH), poklic žnidarica (šivilja) (glej opombo 5), † 28.05.1924 v Tergeste, ITA, vzrok smrti meningitis.
                             Otroci:
        +  2        i.       Josephus Michael2 FONDA * 18.02.1902.
            3       ii.       Dorothea Antonia FONDA, * 13.06.1903 v Lokev 164, † 11.03.1993 v Treviglio, Provincia di Bergamo, IT. Ona poročen(a) Joannes Michael FONDA, 29.12.1923 v St. Peter (Pivka), * 28.09.1899 v Lokev 16 (sin od Joannes (Nane) FONDA [serviens Lipicae, auriga in Miramar] in Maria MEVLA), poklic dela pri železnici /železniški nadzornik/, † 05.02.1983 v Treviglio, Provincia di Bergamo, IT.
            4       iii.       Ludovicus Antonius FONDA +, * 29.10.1905 v Lokev 164, † 31.10.1905 v Lokev 164.
            5       iv.       Joanna FONDA, * 14.05.1909 v Lokev 164, hišno ime "Lokev.68=102:Ivanka Bognarjeva", poklic prodajalka za živila in mešano blago, † 24.05.1984 v Lokev 102, vzrok smrti srčni infarkt. Ona poročen(a) Giovanni FAVARO, 05.09.1940 v Sv.Mihael, Lokev, * 18.06.1910 v Gazzo Padovano (sin od Antonio FAVARO in Rosa RIZZO), † 24.02.1977 v Padova.
        +  6       v.       Joannes (Janko) FONDA * 12.06.1911.
            7       vi.       Maria FONDA +, * 21.03.1913 v Lokev 68, † 09.08.1913 v Lokev 68.

Druga Generacija

2.   Josephus Michael2 FONDA (Josephus1), * 18.02.1902 v Lokev 164, hišno ime "Lokev.68=102: Bognar" -> Argentina, † 31.12.1930 v Argentina (proglašen za umrlega), poklic slaščičar (pek). On poročen(a) Maria Paulina NOVAK, 24.06.1925 v Sv.Mihael, Lokev, * 01.09.1905 v Lokev 88 (hči od Andreas NOVAK [serviens Lipicae] in Catharina ČOK), † 13.10.1925 v Lokev 68, vzrok smrti bronhitis pneomonicus.
                             Otroci:
            8        i.       Josephus (Pepi)3 FONDA * 07.10.1925 v Lokev, † 25.02.1971 v Treviglio, Provinca Bergamo, IT.  On poročen(a) Carla SILVA, 17.09.1951 v Treviglio, ITA, * 03.02.1931, † 17.02.1997 v Treviglio.

6.   Joannes (Janko)2 FONDA (Josephus1), * 12.06.1911 v Lokev 68, hišno ime "Lokev.68=102: Bognar" -> (1946)Trst, poklic trgovec, prodajalec živil (commerciante-alimentarista) (21.02.1946), † 03.03.1968 v Via di Roiano 8, Trieste, vzrok smrti infarkt. On poročen(a) (1) Anna Maria (Anica) CERKVENIK, 16.09.1939 v Sv. Mihael, Lokev, * 05.04.1919 v Lokev 60 (hči od Michael CERKVENIK [delavec] in Josepha MLJAČ [agricola (kmetica)]), poklic delavka na železnici, gospodinja, † 09.03.2009 v Lokev (Dom upokojencev Sežana). Sobivanje brez uradne poroke (2) Vida, * __.__.1911, † > AVSTRALIJA.
                             Otroci:
            9        i.       Joannes Sylvius (Janko)3 FONDA * 16.02.1937 v Lokev 60, poklic (modelni mizar), FOV - org. dela, vodja oddelka. On poročen(a) Marija Magdalena (Mira) MILANOVIĆ, * 22.07.1943 v Fužine 7, Stara Oselica "Pr'Oblak" (hči od Dako MILANOVIĆ [žandarmerijski podnarednik (Hauptwachtmeister) - 1939] in Josepha (Jožica) KACIN [raznašalka časopisov (delavka ČP Delo-23 let), gospodinja]), poklic uslužbenka, vodja računovodstva.
            10       ii.       Josephus FONDA + * 25.08.1940 v Lokev 68, † 04.10.1940 v Lokev 68.

            11       iii.       Silvester FONDA dr.med. * 14.11.1942 v Lokev 68, hišno ime "Lokev.81: Brajdnik", poklic MF - kirurg (spec. ortoped) v Valdoltri. On poročen(a) Aleksandra JAZBEC dr.med., 04.05.1968 v Postojna, * 25.08.1943 v Postojna (hči od Josephus Coelestinus (Josip) JAZBEC in Antonija BATIČ), poklic MF - zobozdravnica (spec. stomatolog).

---
[1] Ana Fonda (1919-2009) [Brajdnikova], Lokev 81: "... in to dobra." Tako ji je povedala soseda Francka [Roletova](1884-1973), žena Lovrenca Mljača [Šenšur], ki je tudi bila šivilja.
[2] Ana Fonda [Brajdnikova], Lokev 81:

Katarina (1880-1970)


Katarina se je rodila 29. septembra 1880. Pri porodu je pomagala babica Marija Božeglav. Istega dne jo je krstil kaplan Ivan Rekar, njena botra pa sta bila tudi pri njej zakonca Mihael in Katarina Mljač [Vrhar].

Na prelomu v 20. stoletje je služila v Trstu in še pred poroko 22. januarja 1904 v Lokvi rodila sina Edvarda Vincenca. Kmalu po rojstvu sina sta s partnerjem Orestom Božeglavom (1880-1946)[1] iz Komna odpotovala na Ogrsko in se 18. novembra 1906 v Budimpešti poročila. Tam sta se jima rodili še dvojčka: Ilonka (1905-1997) in Karoly+ (1905-1907).

Družina je sprva živela v Budimpešti, po drugi svetovni vojni pa so se se, z izjemo Oresta, ki je umrl in Ilonke, ki je ostala v Budimpešti preselili v bližnji Vecsés.

Družina Bozegláv - Vecsés, Budapest , ok. 1925
z leve: mati Katarina (Božeglav) Božeglav, Edvard Vincenc, Ilonka, oče Orest Božeglav

Prva Generacija

1.   Orestas1 BOŽJEGLAV, * __.__.1880 v Sežana? (sin od Franciscus BOŽJEGLAV [serv. penes c.r. capitanes Sesana (off. vectig [cestninski uradnik]), c.r. služabnik v Komnu] in Maria BABUDER), † 01.05.1946 v Budapest, HUN. On poročen(a) Catherina BOŽJEGLAV, 18.11.1906 v Budapest, * 29.09.1880 v Lokev 86 (hči od Franciscus BOSHEGLAU [sutor (čevljar), aedituus (mežnar), cerkveni ključar] in Agnes MLAZH), poklic služi v Trstu, † __.09.1970 v Vecses, HUN.
                             Otroci:
        +  2        i.       Eduardus Vincentius2 BOŽJEGLAV * 22.01.1904.
            3       ii.       Ilonka BOZEGLÁV, * __.__.1905, † __.__.1997 v Budapest, HUN. Ona poročen(a) Sandor KUTI, * __.__.1902, † __.__.1972 v Budapest, HUN.
            4       iii.       Karoly BOZEGLÁV +, * __.__.1905, † __.__.1907 v Budapest, HUN.

Druga Generacija

2.   Eduardus Vincentius2 BOŽJEGLAV (Orestas1), * 22.01.1904 v Lokev 164, † 11.01.1978 v Vecses, HUN.  On poročen(a) Maria KOCSIS, __.__.1937, * 31.10.1907, † 18.06.2001 v Vecses, HUN.
                             Otroci:
            5        i.       Anna Maria3 BOZEGLÁV * 21.05.1938. Ona poročen(a) Robert WILHELM, __.11.1956, * __.__.1937, † __.12.2001 v Oshawa, Ontario, Canada.
            6       ii.       Robert Karoly BOZEGLÁV * 24.02.1941. On poročen(a) Veronika FEHÉR, 31.12.1960, * 19.03.1944 (hči od Laszlo FEHÉR in Terez FEHÉR), † __.__.1986 v Pilis, HUN.


Razglednica


Ivanka Fonda - Lokev st 102 - 66215 Posta Divača Jugoslavija

7.5.1975 
Cara Ivanka, si arvicino il Tuo compleanno e per questa occasione vorrei anche il congratulorum con Te auguriando tanto bene e salute. Immagi no come bene ti senti nella Tua cassa restaurata. Iomi ricordo sempre son piacere a Lokev e ai giorni passati da Voi . Spero che tu stia bene. Saluti e baci da Ilonka

Draga Ivanka, približuje se tvoj rojstni dan in ob tej priložnosti bi ti rada tudi jaz voščila in ti za tvoj praznik zaželela vse dobro in zdravja. Predstavljam si, da se v vaši obnovljeni hiši počutite dobro. Z veseljem se spominjam najinih srečanj v Lokvi. Upam, da ste dobro. Lepe pozdrave in poljube od Ilonke.

---
[1] Orest Božeglav se je rodil  Francetu Božeglavu (1849-?), ki je bil sprva v Sežani c. kr. cestninski (carinski?) uradnik - serv. penes c.r. capitanea Sesana (officialis vectigalis , od okoli 1880 dalje pa v Komnu c. kr. služabnik. Franc Božeglav je bil rojen v Lokvi, v družin [Matužinovih]. Orest in Katarina sta bila torej bližnja sorodnika, njuna očeta sta bila bratranca.

+ Jožefa (1883-1884)


Jožefa je bila rojena 1. oktobra 1883. Pri enem letu je padla v škaf z vročo vodo - in aquam fervidam lapsa, ki so jo družine po navadi poleg ognjišča ogrevale za pranje perila. Umrla je za posledicami opeklin, dne 11. oktobra 1884.

Ivanka (1890-1968)


Ivanka se je rodila 26. januarja 1890. Pri porodu je pomagala babica Frančiška Role[1] in naslednji dan so jo prinesli h krstu. Obred je opravil kaplan Andrej Martinčič. Botra sta bila Andrej Mljač [Vrhar] in njegova žena Marija.

Ivanka je v Lokvi, dne 22. junija 1902, sprejela še prvo sv. obhajilo, potem (najverjetneje leta 1906) pa se je, z družino starejše sestre Katarine, preselila v Budimpešto. Tam se je poročila z Antalom Hubiczko (Hubicsak), ki je umrl kmalu po vojni, leta 1946. Otrok nista imela. Ivanka je umrla leta 1968 v Budimpešti.

Ohranilo se je pet njenih razglednic med leti 1912 in 1916 poslanih svoji sestri Frančiški v Lokev.[2]


Razglednica I

Ivanka (levo)

Budapest - Lokve  7. MAR 1912 

Gospa - Frančiška Fonda - v Lokvi - pri Divači 
Srčne pozdrave Ti pošilja Tebi in celi družini sestra Ivanka


Razglednica II

Ivanka

Budapest - 20 IV 1912

Gospa Frančiška Fonda - Kornljale - pri Divači
Voščim srečne in vesele velikonočne praznike celi družini - sestra Ivanka


Razglednica III

Ivanka
Johanna - 26/5/1915 Budapest

Draga Sestra! 
Spreimi v spomin od Tvoje sestre eno sliko mogoče dase vidimo še enkrat ali pa nigdar več mnogo srčnih pozdravov in poljubov - sestra Johanna


Razglednica IV

Ivanka (levo)

Frau - Frančiška Fonda - Lokev N.164 - bai Divača - Küstenland

B. 17.4.1916
Draga S! Želim celi družini srečne velikonočne praznike inu te prosim pišimi kaj. Kje pa je Tona od nje se nikoli nič ne ve nikoli mi ne piše. Kije mama in Svak ali ste vsi zdravi jaz sem hvala Bogu kakor kakšen skrgat saj me lahko videš - mnogo srčnih pozdravov Johanna


Razglednica V

Ivanka

Spreimi u spomin od Sestre Johanne
Budapest 12/8/1916


---
[1] Babica Frančiška Role [pd. Francka Roletova] (1857-1945) je bila več desetletij lokavska babica. Njena starša sta bila Jožef Frankovič [Frankeč] in Marija Perhavec [Hvalin.Sila].
[2] Vseh pet razglednic je iz zapuščine Ivanke Fonda (1909-1984), Lokev 102.

Antonija (1892-1970/2)


Antonija (Tona[1]) je bila najmlajša v družini. Rodila se je 28. maja 1892. Pri porodu je pomagala babica Frančiška Role. Naslednji dan jo je krstil kaplan Andrej Martinčič, botrovala pa sta Andrej Mljač [Vrhar] in njegova žena Marija.

Dne 10. julija 1904 je v Lokvi sprejela prvo sv. obhajilo. O njeni usodi ni znanega skoraj nič. Umrla naj bi v Mehiki.[2]

---
[1] Pod tem imenom se o njeni usodi že leta 1916 (Razglednica IV) sprašuje njena sestra Johanna v Budimpešti. 
[2] V osebni korespondenci z Veroniko Bozegláv [hči Roberta K. in Veronike Fehér: Baross u. 124 2/29, 1089 Budapest, Hungary] v letih 2003/4 sem izvedel, da naj bi umrla med letoma 1970 in 1972 v Mehiki.

Zadnja generacije pri Bognarjevih


V zadnji generaciji [Bognarjevih] se je priimek spremenil. Za gospodarja je s poroko leta 1900 v hišo prišel Jožef Fonda (1875-1950) [Pečar]. Žena Frančiška Božeglav (1875-1924) [Bognarjeva] je zgodaj umrla in Jožef, ki je takrat kot kletar krčmaril v gostilni pri Muhovih je postal vdovec. Njegovi otroci so doživljali različno usodo.

Frančiška Fonda s hčero (Dora) in sinom (Jožef), Lokev 1906

Jožef Mihael (1902-1930*)


Rojen 18. februarja 1902 Lokev 164, babica Frančiška Role. Krščen 2. marca, krstil Ivan Flego. Botra Mihael Rožanec [?], skladiščnik - magazinarus in Katarina Božeglav [Bognarjeva], samska.

Dne 14. julija 1912 je v domači cerkvi prejel prvo sv. obhajilo.

Spomin prvega svetega obhajila - Fonda Jožef, Lokev 14. julija 1912

Izučil se je za slaščičarja in bil jeseni 1922 vpoklican na redno služenje vojaškega roka. Vsaj dvakrat je svojcem poslal pozdrave: "6.a Compagnia Sanita Ospedale Principale Militare — Firenze. Vesele božične praznike in srečno novo leto želimo Slovencem in Slovenkam, fantje pri sanitetnem oddelku v Firencah. ... Fonda Josip, Lokev; ..."[1] in "Pozdravi vojakov. Srčne pozdrave pošiljajo vsem vojakom slovenski fantje pri sanitetnem oddelku v Firencah: ... Jožef Fonda, Lokev; ..."[2].

Josip Fonda, Firence ?

Ob vrnitvi domov mu je bilo namenjeno, da postane dedič pri [Bognarjevih]. Začelo se je obetavno, saj se je 24. junija 1925 v Lokvi poročil z Marijo Pavlino Novak, hčero Andreja Novaka [Novakovi] in Katarine Čok [Moharjevi ubogi]. Marija je 7. oktobra istega leta rodila sina Jožefa, a je 13. oktobra, šest dni po porodu, zaradi pljučnega vnetja? - bronhitis pneumonicus, umrla.

Jožef po smrti žene ni zdržal doma. Sina je prepustil družini, sam pa je 2. avgusta 1925 z ladjo Belvedere iz pristanišča v Trstu odpotoval v Argentino (Buenos Aires). Njegov odhod je bil zabeležen v vsaj dveh virih: "Giuseppe Fonda era de nacionalidad Italiana, siendo su lugar de nacimiento más específicamente Corgnale. De profesión panadero, llegó a la Argentina en el barco Belvedere habiendo embarcado en Trieste."[3] in "Fonda, Giuseppe - [starost] 24 - [poklic] panadero (pek) - [veroizpoved] catolica - [narodnost] Italiana - [ladja] Belvedere - [pristanišče odhoda] Trieste - [datum] 02/08/1916 - [pristanišče prihoda] Buenos Aires - [kraj rojstva] Corgnale."[4]

V Argentini se je sled za njim izgubila. Še v 60. letih je za njim brezuspešno poizvedovala sestra. Takrat je bil uradno razglašen za pogrešanega in določili so mu datum smrti 31. december 1930.

Razglasitev pogrešanega Jožefa Fonda za umrlega

---
[1] Goriška straža, letnik V., št. 51, V Gorici 20. decembra 1922.
[2] Glas naroda: najstarejši list slovenskih delavcev v Ameriki (12.02.1923, volume 31, issue 36)
[3] http://comunidad.dateas.com/giuseppe-fonda-0
[4] http://www.hebrewsurnames.com/passenger_records_search

Doroteja Antonija (1903-1993)


Rojena 13. junija 1903 Lokev 164, babica Frančiška Role. Krščena naslednji dan, krstil Ivan Flego. Botra Anton Fonda [Merlovec], kovač in Katarina Fonda [r. Polis, Poliseva], njegova zaročenka.

Dora (levo) s sestrično Marijo Alberti (1902-1998*), okoli 1923

Dne 29. decembra 1923 se je Dora v Pivki poročila s tamkajšnjim železniškim nadzornikom in svojim bratrancem Ivanom-Jankom Fondo [Pečar] iz Lokve. Svojih otrok nista imela. Posvojila sta sina njenega brata in se z njim sredi 30. let preselila v Italijo, v Treviglio pri Bergamu, kjer je Janko dobil službo načelnika tamkajšnje železniške postaje.

Dora (levo) s posinovljencem Jožefom, Treviglio, 4. september 1936

+ Ludvik Anton (1905-1905)


Rojen 29. oktobra 1905 Lokev 164, babica Frančiška Role. Naslednji dan krstil Ivan Theuerschuh. Botra: Franc Ražem, cerkovnik in Frančiška Role, babica. Umrl 31. oktober 1905.

Ivana (1909-1984)


Rojena 14. maja 1909 Lokev 164, babica Frančiška Role. Krščena naslednji dan, krstil Ivan Theuerschuh. Botra Andrej Obersnel [Fincetov Dreja], krčmar in Frančiška Role, babica.


Ivanka (prva z leve) z neznanimi prijateljicami, Lipica ok. 1928

Poroka, 1940

Dne 5. septembra 1940 se je v Lokvi poročila z italijanskim karabinjerjem Giovannijem Favaro (1910-1977) iz kraja Gazzo pri Padovi. Pravzaprav sta se le poročila, saj je kmalu po poroki odšel. Stike, kot je razvidno iz naslednjega pisma, sta še nekaj časa ohranjala, a skupaj nista več prišla.

Giovanni Favaro in Ivanka Fonda, poroka 1940


Cari!

Oggi ho ricevito la Vostra lettera dalla quale sono rimasto colpito vedendo la fattura. Io non ho preteso quello da Voi, ma bensi uno scritto. Il denaro ve lo mandai quanto mi appartiene la prima volta ho datto Ł.160 Ł.200 con la posta ultima volta Ł.300 adesso vi manda la rimanenza, per ora il denaro non lo tengo, ma faro il possibile di mondarlo prima quanto potra.

In casa mia non c'e' posto per tutta quella Vostra roba, l' abitudine e' che la moglie appartiene sempre al mane del marito e non piu sul mio. Io non sono sicuro quanto tempo ancora rimaro in tattoria credo che con tutto a casa. Se tu dovrai partire Ivanka potra andare in casa tua. Vi facio sapere che mia sorella e morta il giorano 20-12-40.

Scriuti cordiali Papis

Oporoka in dedovanje, 1949/50

Oporoka Jožefa Fonde, 1949

Vloga za zaposlitev, 1951

Ivanka, okoli 1930
Fonda Ivanka roj. 14/5.1909 v Lokvi hči + Jožefa in Božeglav Frančiške, stanuje Lokev 102

Na dvorišču Bognarjeve hiše, 1927
V začetku leta 1919 se je moj pok. oče zaposlil v gostilni Muha Antona v Lokvi, sedaj št. 138. Lastnik gostilne Muha mu je plačeval po učinku ali drugače rečeno, imel je plačo od doseženega prometa t.j. toliko od litra. Moj oče je vršil to službo vse do leta 1948, ko so bile vse privatne gostilne ukinjene. Prekinitev je bila v letu 1945 za nekoliko mesecev zaradi zasedbe gostil. prostorov po NOV in pozneje angloamerikanske vojske. V času prekinitve sem se jaz zaposlila kot kuharica v menzi okrajnih uslužbencev v Sežani.

Jaz sem bila v isti gostilni kot moj oče zaposlena kot natakarica od mojega 16 leta starosti t-je od 1925 in to neprekidno do leta 1948. z izjemo kratkega presledka leta 1945 ko je bila gostilna zaradi zasedbe prostorov začasno ukinjena.

Ivanka, okoli 1930
Vsi prostori in inventar je bil last Muha Antona ravno tako je vse nabave blaga in materijala za gostinska opravila vršil lastnik gostilne Muha. Muha je tudi vodil vso potrebno evidenco plačeval vse dajatve kot so davki, prispevki in ...


Dragi Toni!

Mislil bodeš, da sem nemarna, pa ni tako resnica pa je le, da nisem imela poguma prositi priče zakaj odklonitev bila bi zame strašna, vendar pa izteklo se je dobro bili so takoj zadovoljni opogumila pa sem se ker me je sram pred teboj, da sem tako zelo brez energije. Če misliš, da je potrebno tudi Stankota zaprosi kakor vidiš sam reci mu ti ker gor se ne upam (moje mnenje je, da on mene zasovraži, samo tega mu ne reci) razloži mu kaj in kako naj reče. Oprosti pisavi sem jako razburjena zdi se mi kakor, da bi prosila miloščine.

Pozdravlja in zahvaljuje se Ivanka


Priče
Božeglav Anton Lokev 107. rojen 20.8.1911 (partec)
Maver Roza Lokev 63 roj. 23.10.1897
Goranc Franc Lokev 90 roj. 26.10.1906

Zaposlitev

Muha 1.7.1925 do 1.8. 1948 med tem odsotna od septembra 1940 do junija 1941. nadaljevala pri Muhi do 30.4.1945 prekinitev radi zasedbe lokala partizanske potem Angloameriške vojske zaposlena v okrajni menzi v Sežani od 15.8.1945 do 1.5.1946 nadaljevala pri Muhi od junija 1946 do 1.8.1948. Upam, da ti bode jasno v prošnjim lepo in prepričevalen? da bode bolj uspešno.

Odločba o zaposlitvi, 1951

Državljanska izkaznica, 1953

Državljanska izkaznica, 1953


Razglednica iz Trsta, 1955


Gospa
Ivanka Fonda
Lokev št 102. p. Divača
Slovensko Primorje
Jugoslavija

12.9.1955
Dobro dospeli v Trst. Nisva imela najmanjše zadrege. Škoda da tu dežuje skoro celi dan. Bila sem pri notarju pravi da treba samo dvigniti denar na banki, ampak to napraviš ti ko prideš dol ni nobene druge zapreke več, in pri notarju ni več nič za opraviti ko prideš v Trst pojdi na Banko s kartami ki se vdobijo pri Jankotu.

Pozdrave in poljube - Dora Janko in Janko


Odločba o strokovni izobrazbi, 1957

Odločba o ugotovitvi strokovne izobrazbe, 1957


Karakteristika, 1964

Karakteristika, 1964
Ivanka (desno) - Za Zadružnim domom v Lokvi, sredi 60. let

Zapuščina po bratu, 1968

Po smrti brata Ivana (Janka) leta 1968 je Ivanka svoji sestri Dori predlagala delitev bratove denarne zapuščine na štiri dele, med njih dve in Jankotova sinova: Janka in Silva.

Ivankino pismo sestri Dori, 1968

Kod dedič predlagam in pooblaščam mojo sestro Doro, da celotni znesek z obrestmi vred razdeli na 4 dele (Dora Janko Silvo Ivanka) v slučaju, da na to ne pristanejo podari v mojem imenu vse njima dvema in sami naj odredijo po "vesti" nisem egoist nikdar bila v tem slučaju pa še naj manj. Kakor koli uredijo je vse prav. Nimam več brata kate.ga sem nad vse ljubila ubogega nesrečneža, ne pa radi njegovega denarja, ne želim denarja pač mirno pošteno in skromno življenje kakor mi je vedno bilo in kar je najbolj važno brez sovraštva ker gorja je bilo že preveč. 
Ivanka
Prečitaj tudi Rikotu in Aldotu

Zadružni dom in Trgovina, Lokev, okoli 1970.
z leve: Ivanka Fonda [Bognarjeva], Marija ? in Boris Placer [Fabjanov].
[1] Hvala Borisu Čoku [Liletovem] pri prepoznavi oseb in datiranju fotografije.


Izpisek iz mrliške knjige, 1984

Izpisek iz matične knjige umrlih

Ivan (1911-1968)


Rojen 12. junija 1911 Lokev 68, babica Frančiška Role. Istega dne krstil Ivan Theuerschuh. Botra Andrej Obersnel [Fincetov Dreja], krčmar in njegova žena Jožefa. Glej: Zgodba mojega nonota.

+ Marija (1913-1913)


Rojena 21. marca 1913 Lokev 68, babica Frančiška Role. Krščena krščena 25. marca, krstil Ivan Theuerschuch. Botra Andrej Obersnel [Fincetov Dreja], krčmar in njegova hči Marija. Umrla 9. avgusta 1913.