četrtek, 23. oktober 2014

Hišna imena v Lokvi in Preložah

Predavanje:
Travnik pred cerkvijo sv. Mihaela v Lokvi, 24. junija 2012 (16:30-18:00). 
Število prisotnih: 35.

Primorske novice, 26. junij 2012

Predstavitev lokavskih in preloških domačih (vulgo) imen med 18. in 20. stoletjem, s podano etimološko razlago, na travniku pred cerkvijo sv. Mihaela, v senci lipe, ki jo je dne 8. aprila 1924 /Virgilij Šček: Lokavske starine/ zasadil takratni lokavski podžupan in moj praded (pranono) Miha Cerkvenik (1886-1952). V ozadju delno obnovljena "Bognarjeva" hiša v kateri je bil rojen moj nono Janko Fonda (1911-1968).

Raziskava je v nadaljevanju še nekoliko dopolnjena. Letnica zabeležena ob posameznih zapisih je običajno, če ni drugega vira, vezana na dejansko ali ocenjeno leto poroke prvega določljivega hišnega gospodarja, katerega ime in priimek sta zapisana v istem zapisu.

Uvod

Sprva so bile zaključene človeške skupnosti majhne in praviloma so se omejevale le na bližnje sorodnike, družino. Stalno potujočim pripadnikom skupnosti, ki so skupaj hodili na lov in uživali dobrine, ki so jih nabirali sproti, je zadostovalo, da so se med seboj prepoznavali s pomočjo poimenovanj, s katerimi so praviloma poudarili osebne značajske lastnosti ali telesne posebnosti posameznika. V času mlajše kamene dobe (neolitika) in nastopom poljedelstva, pa so se te ustalile in nastajati so začela prva stalna bivališča. Številčnost članov v skupnosti je naraščala in ta se je začela deliti na posamezne manjše enote. Na območju stalnega bivališča se je izoblikovala soseska več družin. Nastajati so začeli prvi zaselki iz katerih so se postopoma razvila naselja: vasi, kraji in mesta. Prepoznavnost oseb v soseski se je manjšala in pojavila se je potreba po podrobnejšem razločevanju posameznikov in družin. 

Člani skupnosti so svojim sosedom začeli dodeljevati nazive (pridevke) s pomočjo katerih so naključnemu sogovorniku enostavneje pojasnili, koga imajo v mislih. Nazivu, ki je bil vezan na družino, oziroma kraj njenega bivanja (dom), danes pravimo domače (vulgo) hišno ime. Ta seveda niso nastajala abstraktno, praviloma so bila vezana na katero izmed značilnih posebnosti povezanih z družino. V času fevdalizma, ko so bile vaške skupnosti že dodobra izoblikovane, se je pojavila potreba po davkih in zemljiški gospod (lastnik posesti, na kateri je skupnost živela) je naziv gospodarja povzel v svojih urbarjih, ter s tem posledično poskrbel, da se je to preoblikovalo v priimek. Ta je s tem dobil tudi svojo pravno formalno veljavo. Posameznik, kot plačnik davka od pridelka, ki ga je sicer ustvaril sam s svojo družino, a na zemlji v lasti zemljiškega gospoda, je postal natančno prepoznaven. Imel je osebno ime in družinski priimek, katerega so njegovi potomci praviloma dedovali.

Priimek je torej postal za družino nespremenljiv, kar pa ni veljalo za hišna imena. Dinamika poimenovanja hišnih imen, katera so vaščani lahko spreminjali poljubno in mimo zakonskih določil še naprej, se je razvijala dalje. Nekje prej, drugje kasneje, priimek in hišno ime tako nista bila več enaka, kot na začetku. Dejanske izkušnje potrjujejo, da lega družine, pri kateri je zaslediti domače hišno ime enako priimku, praviloma označuje prvotno, torej najstarejšo lego družine s tem priimkom v vasi.

Hišna imena danes delimo na nekaj glavnih skupin. To je praviloma nastalo na osnovi: osebnega imena (Žuštovi, Jurčkovi, Blaščevi, Juretovi, ...) ali priimka gospodarja (Silovi, Muhovi, Mevljevi, Gorancevi, ...); na osnovi krajevnega izvora družine (Kranjcevi, Merčancevi, Karnjelovi, Pograjanovi, ...) ali ledinskega imena oziroma lege domačije (Vrharjevi, Ulčarjevi, Movtavi, Brajdnikovi, ...); na osnovi dejavnosti (poklica) gospodarja (Flekovi, Šuštarjevi, Pintarjevi, Jegričevi, Bognarjevi, Bekonovi, Mekakovi, ...) oziroma njegovega statusa (Štarjotovi, Hlapčevi, Cesarjevi, Gvardjanovi, Hnezićevi, ...); na osnovi značajskih lastnosti (Barabanovi, Šenšurjevi, ...) oziroma telesnih lastnostih gospodarja (Krumpcevi, ...), pa tudi na osnovi poimenovanja po živalih (Ukovi, Zajcevi, ...) ali po rastlinah (Beskovi, Srebotnjakovi, Praprotnikovi, ...). Je pa, ker se skupine med seboj prepletajo, pravi izvor nastanka posameznega hišnega imena pogosto težko povsem natančno opredeliti. Predvsem pa je ta vezan na vsak kraj posebej, tako da je krajevni (lokalni) izvor nekega hišnega imena v različnih krajih lahko različen.

Hišna imena so se dolga stoletja iz roda v rod prenašala le ustno. Praviloma so se začela sistematično zapisovati šele v začetku 19. stoletja v cerkvenih družinskih knjigah (tako imenovanih Status Animarum), to je popisih posameznih družin v vasi. V Lokvi je prva družinska knjiga nastala leta 1793, a v njej hišna imena še niso bila zapisana. Prav tako tudi ne v drugi družinski knjigi iz leta 1824. Prvič so bila sistematično za vse družine (večino njih) hišna imena zapisana šele v tretji družinski knjigi iz leta 1834, pa še v njej, kot je videti, naknadno. Morda na osnovi zapisov iz leta 1827, ko so bila hišna imena za Lokev in Prelože zapisana v Franciscejskem katastru. Pred tem obdobjem so bila hišna imena pisno zabeležena le poredkoma.

Posamezna hišna imena so obstajala različno dolgo. Medtem, ko so se nekatera obdržala zgolj eno generacijo, so druga preživela tudi nekaj stoletij. Dinamika nastajanja in izginevanja hišnih imen je bila skozi vsa obdobja zelo pestra. In tista, ki so zamrla pred 19. stoletjem, so - z nekaj izjemami - za vedno izgubljena. Za vasi Lokev in Prelože se je tako na osnovi raziskanih pisnih virov za obdobje do 2. svetovne vojne uspelo ohraniti 270 različnih hišnih imen.

Razvrstitev hišnih imen v skupine


1. Po nazivih


Osebno ime (100)


       Najbolj pogosto, v okroglo 100 primerih, se pojavlja hišno ime, ki je nastalo na osnovi osebnega imena hišnega gospodarja. Večinoma so to moška imena (85).

       Ko je šlo za več oseb z istim imenom v vasi, so se za hišno ime uporabljale izpeljanke (npr. za Anton = Tuonj∂vi, Tuonk∂vi, Tuončk∂vi, Tu∂nčini, ...). Pozneje, predvsem po letu 1873, pa so poleg imen začeli ob imenu uporabljati pripono domačega hišnega imena (npr. Anton = Pr' Tuon∂ti (Toniju) Reman∂vem, … Pog∂rjan∂vem, … Pećarj∂vem, … Lilet∂vem, … Baraban∂vem, … Šćebin∂vem, …  Čevitnik∂vem, itd.).

Pri Bencljevih (hiše ni več) - prvi lastnik hiše je bil Vencelj Novotny (1797-1851)


Brez pripone (46)

Hišno ime (HI) Izvor Leto
Vidć∂vi Vid MEVLJA 1610
Ivanc∂vi Ivan MEVLJA 1650
Maticl∂vi Matija ŠKIBIN 1665
Moharj∂vi Mohor ČOK 1672
(Pr') Bertole Bartolo (Jernej) ŠVIGELJ 1675
Petrač∂vi Peter MIROŠIČ 1676
Blašć∂vi Blaž FRANKOVIČ 1680
Gabrjel∂vi Gabrijel HRVAT 1687
Tu∂nj∂vi (P)[1] Anton MLJAČ 1688
Žv∂nk∂vi (P) Zvane (Ivan) MLJAČ 1688
Stu∂ncl∂vi Anton HRVAT 1696
Možet∂vi (P) Tomaž MLJAČ 1708
Žušt∂vi Just UMEK 1710
Lazarj∂vi Lazar FENON 1720
Tu∂nk∂vi Anton MEVLJA 1728
Mehlin∂vi Miha ČOK 1735
Perac∂vi Peter MEVLJA 1739
Tilh∂vi Tilen BOŽEGLAV 1739
Ču∂rc∂vi 1740
Tabjan∂vi Tobija FONDA 1740
Lekać∂vi Luka FONDA 1748
Boštjan∂vi (P) Boštjan MLJAČ 1753
Juret∂vi Jure BOŽEGLAV 1759
Japc∂vi Jakob MEVLJA 1761
Frankeć∂vi 1763
Martnjač∂vi (P) Martin MLJAČ 1774
Tu∂nčk∂vi Anton FONDA 1780
Martinc∂vi (P) Martin MLJAČ 1786
Pir∂t∂vi Peter ČOK 1787
Jernek∂vi (P) Jernej MLJAČ 1790
Tinet∂vi Valentin MEVLJA 1791
Jurčk∂vi Jurij FONDA 1793
Mešin∂vi Miha FENON 1810
Lavrenc∂vi Lovrenc OBERSNEL 1813
Bencl∂vi Vencelj NOVOTNY 1830
Tu∂nčini Anton BOŽEGLAV 1831
Matužin∂vi Matevž BOŽEGLAV 1834
Mičl∂vi Miha VEVER 1849
Pr' Martini Martin ČELIK 1853
Jenks∂vi Ivan (Janko) SVETINA 1864
Jurj∂vi Jurij PLACER 1873
Mihat∂vi Miha SVETINA 1873
Blaž∂vi Blaž MLJAČ 1874
Mihat∂vi Miha FRANKOVIČ 1910
Pr' Ludviki Ludvik GREGORČIČ 1936
Pr' Karleti Karel ČEHOVIN 1937

S pripono (37) (vsa po letu 1873)

Hišno ime (HI) Pripona Leto
Pr' Drej∂ti Pintarj∂v∂m 1873
Pr' Mih∂ti Reman∂v∂m 1873
Pr' Tu∂n∂ti Reman∂v∂m 1878
Pr' Tu∂n∂ti Pog∂rjan∂v∂m 1880
Pr' Jerneji Čehovini 1894
Pr' Johanu Rušč∂v∂m 1894
Pr' Joškoti (Jožkovi) Bridć∂v∂m 1894
Pr' Naceti Juret∂v∂m 1894
Pr' Franeti Žušt∂v∂m 1895
Pr' Ivani Ku∂cć∂v∂m 1898
Pr' Tuon∂ti Pećarj∂v∂m 1902
Pr' Tuon∂ti Lilet∂v∂m 1903
Pr' Luki Škrl∂v∂m 1905
Pr' Drejti K∂rnelov∂m 1910
Pr' Pepeti Ku∂cć∂v∂m 1910
Pr' Pepeti Pećarj∂v∂m, Bognarj∂v∂m 1910
Pr' Tuon∂ti Baraban∂v∂m 1911
Pr' Ivani Kranc∂v∂m 1912
Pr' Naneti Gvardjan∂v∂m 1912
Pr' Drejti Škabarj∂v∂m 1914
Pr' Franeti Kućet∂v∂m 1917
Pr' Franeti Kranc∂v∂m 1919
Pr' Frenku Karet∂v∂m 1919
Ta guranji-
Ta dulanji (Pr' Ivani) P∂g∂rjan∂vi 1920
Pr' Ivani Kućet∂v∂m 1921
Pr' Naneti Rajc∂v∂m 1921
Pr' Tuon∂ti Šćebin∂v∂m 1921
Pr' Drejti (Drejat∂vi) Fincet∂v∂m 1922
Pr' Mirkoti Srebotnjak∂v∂m 1922
Pr' Franeti Malenderj∂v∂m 1924
Pr' Franeti Vršanc∂v∂m 1924
Pr' Ivani Petračev∂m 1924
Pr' Pepeti Bekuon∂v∂m 1925
Pr' Rudolfi Mirč∂v∂m 1935
Pr' Jak∂bi /Srebotnjaki/ Pr' Milki /P∂ckuon∂vi/ 1937
Pr' Rudolfi Meul∂v∂m 1938
Pr' Tuon∂ti Čevitnik∂v∂m 1940


Pri Franetu Vršancevem - prvi lastnik hiše je bil Franc Fonda (1893-1962) od Vršancevih z Rene
       
        V posameznih primerih se kot hišno ime pojavlja tudi žensko ime, ki pa se po smrti nosilke praviloma ne ohrani. Glavni vzrok za prepoznavnost družine po ženskem imenu je bilo zgodnje vdovstvo, redkeje tudi dejavnost oziroma poklic nosilke imena.

Brez pripone (5)

Hišno ime (HI) Izvor Leto
Borga Notburga MEVLJA (roj. PERHAVEC) 1824
Francini[2] Franca ČOK (roj. MAVER) 1850
Jerin∂vi Jera FRANKOVIČ (roj. BERGOČ) 1877
Agat∂vi Agata MIRC (roj. STOPAR) 1940
Pepini Pepa MEVLJA (roj. BREZIC) 1942

S pripono (12) (vsa po letu 1873)

Hišno ime (HI) Pripona Leto
Ta guranji -
Ta dul∂nji = Pr' Mariji Koučć∂vi 1882
Pr' Buši[3] Bencl∂vi 1899
Pr' Marici Murc∂vi 1904
Pr' Marici Perac∂vi 1909
Pr' Francki Brajdnik∂vi 1912
Pr' Mariji Rušć∂vi 1917
Pr' Malki[4] Bridć∂vi 1919
Pr' Pepi = Zgrebn∂vi Lilet∂vi 1922
Pr' Pepi[5] Uk∂vi 1935
Pr' Kr'stini Kućet∂vi 1936
Pr' Štefaniji Kaldan∂vi 1950
Pr' Karli Rušć∂vi 1967


Priimek (33)

      
       Dokaj pogosto je bilo hišno ime enako priimku družine. Hišno ime, ki sodi v to skupino, ponuja zanimivo informacijo, saj gre praviloma za najstarejše hišno ime dane rodbine, kar pomeni, da je to hkrati tisto mesto v vasi, kjer se je rodbina pojavila prvič. Tudi družini, ki je kot nova prišla v vas od drugod, je bilo pogosto dodeljeno hišno ime, ki je bilo enako priimku.


Hišno ime (HI) Izvor Leto Opomba o priimku
Šćelan∂vi Klemen ŠKILAN 1574 Po urbarju 1574 v Lokvi (Clemennt SCHGULAN) in Lipici; v 18. stol. na Katinari
Šćebin∂vi[6] (P) Jurij ŠKIBIN 1595 V Preložah in Lokvi že pred 1600
Koučć∂vi 1 Ivan KAVČIČ 1652 V urbarju bratovščine sv. R.T. 1652 (Juan in Helena CAUSIG)
Brus∂vi (P) Mihael BRUS[7] 1671 V zač. 17. stol. v Škofljah (Vreme)
Muh∂vi Zvane MUHA 1671 Iz Škocjana pri Divači; pred 1600 v Dolini (Socerb), Gročani, …; zač. 17. stol. v Vipavi, na Blokah, …
Ražm∂vi Matija RAŽEM 1680 Pred 1600 v Kozjanah, Tubljah, Rodiku, …
Trepć∂vi Tomaž TREBEC 1685 Okoli 1600 v Ostrožnem Brdu, Trnju, Radohovi vasi, Suhorju, …
Pr' Lantirji Matej LANTHIERI 1704 Iz Lipice; pred 1600 v Vipavi (Branik)
Rožanc∂vi Luka ROŽANC 1705 Iz Lipice; pred 1600 v Varejah, …
Frankeć∂vi Andrej FRANKOVIČ 1732 Iz Lipice; lokavski rod že v 16. stol.
Pr' Skuki Matej SKUK 1734 Iz Gornjih Ležeč; tam že pred 1600
Mirčevi Jernej MIRC 1753 Iz Lipice; tam že pred 1600
Kariž∂vi Rok KARIŽ 1763 Iz Povirja; tam že 1574, pred letom1600 tudi v Merčah pri Sežani
Placerj∂vi Ivan PLACER 1782 Iz Šmohorja na Koroškem
Skuok∂vi Jožef SKOK 1783 Iz Kačič; okoli 1600 tudi v Petelinjah, Pivki, …; 1460 mlinar SCKOCK v Famljah
Tosti Franc TOSTI 1785 Iz Gorice; po rodu iz Karnije
Pr' Starci Andrej STARC 1806 Iz Barkovelj; že pred 1600 v Tomaju
Šubr∂vi Johan ŠUBER 1815 Pred 1600 v Rodiku, Slopah, ...
Garanc∂vi Franc GORANC 1819 Iz Dolnjih Vrem; tam že okoli 1600, tudi v Rakuliku
Stančć∂vi Jurij STANČIČ 1823 Iz Tubelj; pred 1600 v Brezovici, Tubljah, Rožicah, Artvižah, …
Pols∂vi Tomaž POLIS 1837 Iz Markovščine; okoli 1600 v Bergodu, Markovščini, Ritomečah, …
Škabarj∂vi Luka ŠKABAR 1844 Iz Spodnje Čarbole pri Trstu; pogost v Repnu
Glažarj∂vi Andrej GLAŽAR 1865 Iz Lipice; okoli 1600 v v Petelinjah pri Pivki, Gornji Košani, …
Fabjan∂vi Jakob FABIANI 1869 Okoli 1600 v Tomaju; 1634 omenjen v Kobdilju
Mahnet∂vi Miha MAHNE 1869 Iz Tater (Hrušica); pred 1600 v Povirju, Rodiku, …, okoli 1600 v Gabrku
Praprotnik∂vi Avgust PRAPROTNIK 1874 Iz Šenčurja pri Kranju; po rodu iz Podbrezij pri Kranju
Rolet∂vi Jožef ROLE 1878 Iz Lipice; (V)Rolih okoli 1600 v Vremskem Britofu, v 17. stol. v Košani in 18. v Šmihelu (ROLE)
Melauc∂vi Anton MILAVEC 1881 Iz Malenj pri Planini; v 17. stol. v Postojni
Rešetarj∂vi Andrej REŠETA 1886 Iz Gorenje vasi pri Planini (Vipava); v Planini že okoli 1600
Srebotnjak∂vi Jakob SREBOTNJAK 1901 Iz Orehka pri Hrenovicah; zgodaj v Šmihelu, Predjami, …
Novak∂vi Andrej NOVAK 1904 Iz Grobišča pri Slavini; 1564 v Kačičah (Casper NOUAGKH), zač. 17. stol. mlinar v Trnovem (Ilirska Bistrica)
Petelin∂vi Anton PETELIN 1909 Iz Gabrovice pri Sežani; tudi v Tomaju
Maur∂vi Ludvik MAVER 1921 Iz Lipice; v 17. stol. tudi v Kalu pri Pivki

Pri Škabarjevih - primer hišnega imena po priimku, prvi lastnik hiše Luka Škabar (1815-1881) iz Spodnje Čarbole

2. Po izvoru


Kraj (6)


       Ne ravno pogosto, a vendarle, je bilo nekaterim družinam dodeljeno hišno ime po kraju, od koder je prišla. Taka hišna imena so:

Hišno ime (HI) Izvor Leto Opomba
(Pr') Čići Martin MARKOVČIČ 1666 Iz Čičarije
Pog∂rjan∂vi Martin MASLIČ 1837 Iz Podgrada v Brkinih
Kraševi Anton MEVLJA 1854 Star lokavski priimek, ni jasen izvor hišnega imena
Kalanovi Ivan KALAN 1878 Iz Kala pri Pivki
Kranc∂vi Janez FLERE 1880 Iz Depale vasi pri Ljubljani, torej s Kranjskega
Merčanc∂vi Jožef TAVČAR 1930 Iz Merč pri Sežani


Pri Merčancu - od 1929 nov lastnik Jožef Tavčar (1894-1965) iz Merč in novo hišno ime (prej Mežnarjevi - Cerkvenik)


Hišno ime (11)


       V posameznih primerih je družina ob priselitvi v drug kraj s seboj od doma prinesla tudi svoje hišno ime.

Hišno ime (HI) Izvor Leto Opomba
Meuleć∂vi Jernej MEVLJA 1763 … iz Lokve, od Mevljevih
Reman∂vi Martin SVETINA 1806 … iz Dan pri Divači
Šukc∂vi (P) Jurij PARAPOT 1815 … iz Pareda
Rošet∂vi Blaž ŽNIDARŠIČ 1823 … iz Škocjana pri Divači
Tutl∂vi[8] Jožef ČEPAR 1836 … iz Barke; Tutelj = skrbnik, varuh
Krnel∂vi[9] Gašper SKUK 1842 … iz Gornjih Ležeč
Stermulin∂vi[10] Ivan ŽNIDARŠIČ 1842 … iz Betanje
Bsk∂vi[11] Ivan MAHORČIČ 1845 … iz Nakla pri Divači
Štuok∂vi[12] Filip Jakob PERHAVEC 1854 … iz Brežca
Čikat∂vi Andrej FERNETIČ 1862 … iz Famelj; ciccho = zrnje (žito)
Toret∂vi Franc GOMBAČ 1888 … iz Nakla pri Divači

3. Po legi in namembnosti  


Ledinsko ime/lega domačije (16+24)


       Pri prepoznavanju posameznih družin so si vaščani pomagali tudi s tem, da so kmetiji dodelili ime na osnovi njene lege v vasi.

Hišno ime Izvor Leto Opomba                                                             .
Malenderj∂vi[13] 1605 Morda od Mainland(er) = imetnik cele kmetije
Rajc∂vi 1650 Rajec, Nerajec (krajevno ime, ni jasen izvor)
Mout∂vi Ivan UMEK 1685 Na mestu nekdanje vaške mitnice
Ulčerj∂vi Jakob MEVLJA 1704 Preseljen v ulico
Brajdnik∂vi Andrej VEVER 1707 Pri brajdi (vinogradu)
Kuocć∂vi[14] (P) Štefan MLJAČ 1715 Kočar (bajtar)?
Čevitnik∂vi Jurij FONDA 1722
Mout∂vi na kraju 1732 Po legi na robu vasi
Bridč∂vi[15] (P) Ivan MLJAČ 1751 Pri brajdi?
Vrharj∂vi (P) Matej MLJAČ 1771 Na vrhu vasi Prelože
Vršanc∂vi Martin FONDA 1792 Na vrhu vasi Lokev (nad Reno)
Rušć∂vi u ul'ci Andrej BOŽEGLAV 1818 Preseljen v ulico
Jurjevi sez ul'ce Jurij MEVLJA 1850 Preseljen v ulico
Kućet∂vi Jernej STOPAR 1870 Morda isto kot »Kuocć∂vi«
Pr' N∂tburji (Škrl∂vi) 1903 Poleg kapelice sv. Notburge
Zgrebn∂vi Franc ČOK 1905 Z grebena


Pri Božeglavu (Rušec v ulici) - prvi lastnik Andrej Božeglav (1784-1854)

       Do leta 1870 sta se v posameznih primerih za razločevanje dveh družin uprabljali kombinaciji pripon: »ta ubogi, ta bogati«, če sta družini živeli ena poleg druge; oz. »ta guranji, ta dulanji«, če sta družini živeli na različnih krajih vasi.

Hišno ime (HI) - Ta guranji, Ta dulanji … Leto razdelitve
… Šćelan∂vi 1715
… Baraban∂vi (Ta dulanji = Kariž∂vi) 1735
… Tuonj∂vi (Ta dulanji  = Martnjač∂vi) (P) 1740
… Trepć∂vi 1749
… Petrač∂vi 1776
… Grč∂vi 1788
… Brajdnik∂vi 1800
… Mirč∂vi 1820
… Garanc∂vi 1866
Hišno ime (HI) - Ta ubogi, Ta bogati … Leto razdelitve
… Muoharj∂vi 1754
… Šćebin∂vi (Ta ubogi = Profus∂vi) (P) 1806
… Pintarj∂vi (Ta ubogi = Kućet∂vi) 1870


Namenska stavba (14)


       Nekatere stavbe v vasi so zaradi svoje namembnosti tako ali drugače služile vsem vaščanom in so imele temu primerno svoje splošno prepoznavno ime.
Naziv stavbe Opis Leto
Kapela Marije Pomočnice Najstarejša še stoječa stavba v Lokvi 1426
Tabor »Domus Militaris« Beneški stolp, protiturški stolp, žitnica, šola, občinska stavba, muzej 1487
Cerkev sv. Mihaela nadangela Posvečena leta 1626 1613
(Stara) Kovačija Renerjeva (Muhova) kovačija 1750
Poštna uprava Muhova, … Pri Malki (1923-1945) 1757
Kaplanija »Domus capellania« na temeljih meniškega samostana 1758
Mežnarija »Domus aeditualis« (porušena 1955) 1789
Kolarska delavnica (bognarija) Andrej BAŠA 1790
Komuna »Domus communitatis« (občinska) stavba 1837
Na vili Andrej KOSLER iz Trsta 1850
Stavba za prehodne goste »Domus cordonista« 1850
Župnišče Dozidava kaplanije - hiša kaplana/župnika 1855
Šolska stavba Pred tem na različnih krajih: v kaplaniji, Taboru, Muhovi kovačiji (1882) 1886
Otroški vrtec 1929

Domus Capellaniae[16] (kaplanija), Status Animarum Lokev, 1824

4. Po dejavnostih


Poklic oz. status (36)

       Posebej zanimiva in sporočilna so hišna imena, ki so nastala na osnovi poklicne oz. obrtniške dejavnosti ali družbenega položaja hišnega gospodarja.


Hišno ime (HI) Izvor Leto Opomba
Kaldan∂vi Nikolaj MIROŠIČ 1640 Caldano = kotlar, klepar; obdelovalec pločevine (tudi cingeser), izdelovalec kovinskih posod za žganjekuho, živinsko krmo, …
Babnikovi Ivan FONDA 1653 Babnik, tudi babič = otrok, ki mu je mati umrla in ga je vzredila "baba", starejša ženska, npr. stara mati
Jegrič∂vi Pavel MODERC 1664 Jager = lovec
Pintarj∂vi Anton STOPAR 1670 Pintar = sodar, izdelovalec lesenih posod: sodov, škafov, …
P'ck∂vi Štefan RENER 1670 Morda iz pezza (it.) = kos blaga, krpa (v prenesenem pomenu krámar,
B'cl∂vi (P) Pavel MLJAČ »Bezloviz« 1676 Morda ovčar, tisti, ki priganja ovce, iz nedoločnika: békati, v pomenu »blejati, meketati«; bekač, beczeč, bekati, bečeti, posnemati ovčji glas.[17]
Gvardjan∂vi Jurij IŽANC 1680 Gvardjan = vaški stražnik
Pr' zidarji Gregor VEVER 1685 Zidar
Snezić∂vi Andrej ŠUŠMELJ 1686 Iz Knecht = hlapec (v Lipici)
Žgajnarj∂vi Anton FRANKOVIČ 1687 Žganjar, varilec žganja
Črednikovi Jurij BOŽEGLAV 1689 Črednik = pastir vaške goveje
Cesarjevi (P) Miha FRANKOVIČ 1690 V službi cesarja (na delu v Lipici)
Mekak∂vi (P) Jakob MLJAČ 1710 Morda rejec koz (podobno kot ovčarji pri B'clevih)
Šparenblük Blaž VADNJAL 1717 Morda poklic v službi grofa; birič= v srednjem veku izvrševalec sodne oblasti, zadolžen predvsem za pobiranje davkov.
Borštnarj∂vi Jurij BOŽEGLAV 1724 Borstner = gozdni čuvaj
Bekuon∂vi[18] Zvan FENON/Luka FRANKOVIČ 1725 Bekon = pitan (kastriran) prašič; morda prašičerejec
Pećarj∂vi Gašper FONDA 1735 Pečar = izdelovalec peči
Lilet∂vi[19] Jurij ČOK 1741 Morda po kakšni dejavnosti
Hvalin∂vi[20] 1743 Tudi Kavalin (cavallino = žrebe); morda konjerejec
Ćard∂vi Anton FONDA 1760 Čarda = krčma postavljena bolj na samem, ob poti; dejansko imeli krčmo ob poti med Lokvijo in Divačo.
Pckuon∂vi Jožef BOŽEGLAV 1792 Morda isto kot Pecek; pezza (it.) = kos blaga, krpa (krámar = trgovec s cenenim, navadno drobnim blagom)
Pr' Merkanti Andrej PERHAVEC 1799 Merkant = lesni trgovec
Bognarj∂vi Andrej BAŠA 1800 Kolarska delavnica, zet Jurij JERMAN wagner, faber rotatius = bognar, kolar
Profuz∂vi (P) 1806 profosso (it.) = (vojaški) jetničar; paznik v ječi za časa Francozov
Pr' Pitanci (Čačć∂vi) Miha MEVLJA 1807 Pitanec = rejec (HI samo eno generacijo, sledi h.i. Čaček)
Kovač∂vi ta dul∂nji Matevž VRTOVEC iz Ukanj 1813 Lastna Vrtovčeva kovačija
Bonoparte Anton MEVLJA 1816 Bivši Napoleonov vojak; HI le eno generacijo
Mežn∂rj∂vi Gregor CERKVENIK iz Škocjana 1818 Vaški mežnar
Flek∂vi Jožef GREGORČIČ iz Lož 1820 Čevljar krpar (popravljalec starih čevljev)
Grobljan (P) Jožef BAN 1823 Grublje = kup zloženih skal; verjetno tisti, ki je čistil zemljo kamenja; Časovno se h.i. ujema z odprodajo zemlje po umrlem grofu Petaču, odkupom desetine lokavskih parcel in  urejanjem novih mejnikov med občinami Lokev, Divača, Naklo in Povir. H.i. v veljavi dve generaciji.
Hlapč∂vi Andrej MAVER 1834 Hlapec pri konjih v Lipici
Kovač∂vi ta gur∂nji Jožef VOJSKA iz Škocjana 1834 Lastna kovačija
Tišlarj∂vi (prej Bognarj∂vi) Jernej IVANOVIČ iz Brezovice 1860 Lastna mizarska delavnica (prej bognarija)
Betegarj∂vi=Fabjan∂vi Jakob FABIANI 1869 Betegar = štacunar, trgovec z mešanim blagom
Šuštarj∂vi Ivan BOŽEGLAV 1874 Šuštar = čevljar
Cengeserjevi Rudolf OSTROUŠKA 1905 Zasebna kleparska delavnica; Cingeser = klepar; izdeloval tudi žlebove
Bonoparte - primer zapisa hišnega imena, ki se je obdržal le eno generacijo 

5. Po značajskih ali telesnih lastnostih


       V vsakem kraju so bili posamezniki, ki so izstopali zaradi svojih telesnih ali značajskih lastnosti.

Značaj (7)


Ljudem, ki so izstopali po svojem osebnostnem značaju, so sovaščani pogosto dodeljevali nadimke po katerih so jih prepoznavali. V posameznih primerih so se ti prenesli na hišno ime in tako zaznamovali tudi njegovo družino.

Hišno ime (HI) Izvor Leto Opomba                                                            .
Baraban∂vi[21] Matija FRANKOVIČ 1660 Baraban = krščanski običaj, svetopisemska oseba; ustvarjanja hrupa, ki ga verniki z udarjanjem po klopi (s šibo ali rokami) opravljajo v cerkvi na Veliki petek (pred Veliko nočjo), ko se spominjajo imena razbojnika Barabe in trpljenja križanega Jezusa. Izraz v prenesenem pomenu lahko označuje hrupnega (glasnega) človeka.[22]
Uk∂vi Gregor ZATLER 1666 Senožečah že v 16. stoletju, Volk pogost priimek v Košani. Lahko hišno ime prinesel tudi s seboj.
Koht∂vi Valentin MEVLJA 1679 Kohta = razdražljiv, lahko tudi sovražno nastrojen človek nagle jeze.
tudi sovražno nastrojen človek nagle jeze, moški,
Zajcevi Simon FONDA; 1730
Ćenćeruk∂vi Simon UMEK 1737 Čenčeruk = tisti, ki čenčuri, čenčura, torej veliko in večinoma prazno govoriči.
Due(ve) - Ćenćeruk Franc UMEK 1816 Dove (fr. izg. Dav) = turška grlica, (ti. smejačica), ki oglaša kot, da bi se smejala »kuu-kuuu-ku«. Izraz, ki je kot HI obstajal le eno generacijo, lahko označuje človeka z govorno napako (jecljanje).[23]
Šenšurj∂vi Ivan MLJAČ 1873 Šenšur = čenčur; morda isto kot ČenčerukZunanji izgled (6)


Drugi posamezniki so izstopali po svojih telesnih posebnostih.

Hišno ime (HI) Izvor Leto Opomba
Murc∂vi Andrej SILA 1668 Murc = črn, lahko po barvi las, oči, polti, …
Grč∂vi Andrej UMEK "Gerkh" 1686 Grča = kmečka, kraška: biti žilav, tudi bolezen: grče na prstih, kolenih ... [24]; lahko označuje človeka z grbo.
Rušć∂vi[25] Valentin BOŽEGLAV 1693 Rusec = rdečelasec
Škrbc∂vi (P) Miha MLJAČ »Shkerbez« 1709 Popačenka iz Shgrbec = Zgrbec, verjetno označuje osebo, ki je hodila močno sključeno (zgrbljeno)
Krumc∂vi Luka MLJAČ 1859 Krumpec = šepavec, označuje človeka, ki šepa ali kako drugače težko hodi
Frigl∂vi[26] (P) Jožef BAN 1875 Morda iz fregarolo = pisanec (riba pisanček), lahko označuje človeka, ki ima različne odtenke barv, npr. las, oči, …[27]


6. Z nedoločljivim izvorom


Ostane skupina (17) izrazov katerih dejanski pomen ni jasen.
Hišno ime (HI) Izvor Leto Opomba
Karet∂vi (P) Anton BAN 1680 Careth, Caro
Petk∂vi Jurij UMEK 1695
Btc∂vi Jurij ČOK 1704
Šlevaj∂vi (P) Jožef MLJAČ 1715 Shlevaj
Trunfć∂vi (P) Ivan MLJAČ 1725 Trunfo
Žibr∂vi Matija FONDA; 1725
Bržan∂vi (P) Simon MLJAČ 1728 Bershanovez
Mu∂čnik∂vi[28] Matija UMEK 1729 Mozhnik
Mrl∂vi Gregor FONDA 1731 Merloviz
Pekedin∂vi Pavel VEVER 1736
Škrl∂vi Blaž ČOK 1748
Lačn∂vi Jernej FRANKOVIČ 1763 Lazhen = lahko bi označeval človeka, ki je prišel iz Laz (Laž, ...)
Čačć∂vi Luka MEVLJA; 1769 Čačka = tudi izraz za posušen iztrebek na cesti
Ćüharj∂vi Jožef LANTIERI 1799 prej Mathetovez, morda po Mateju, prvemu Lanirju v Lokvi
Fincet∂vi Ivan OBERSNEL 1852 mesarji
Špć∂vi (P) Jožef STOPAR 1880 Sepizh
Štern∂vi Franc MIROŠIČ 1934 menda po trgovcu(?) Šternu.

Hišna imena in priimki okoli leta 1940


V letu 1940 je bilo v Lokvi in Preložah v veljavi četrto številčenje hiš. Takratna veljavna hišna imena in priimki so razvrščeni v zaporedju petega številčenja hiš, ki velja še danes.

1. Lokev


___ Hišno ime-1940 ___ Priimek-1940 ___ [29]-1940
1 Škrlevi.Lukatovi MLJAČ 193
2 Škrlevi pri sv. Notburgi MLJAČ 188
3 Gvardjanovi MAHNE 202
4 Tabjanovi PERHAVEC 24(217)
5 Tončkovi PERHAVEC 22(201)
6 Pri Franetu Vršancevem FONDA 215
7 Pri Ivanu Kučetovem STOPAR 213
8 Gornji Mirčevi MIRC 12
9 Na vili 1
10 Žuštovi SILA 13
11 Rožancevi FONDA 5
12 Dolnji Mirčevi FRANKOVIČ 6
13 Pri Tonetu Pograjanovem MAVEC 8
14 Žuštovi SILA 154
15 Ražmovi RAŽEM 7
16 Pri Rudolfu Mirčevem MIRC 221
17 Mavtovi na kraju ČOK 2
18 Malenderjevi MODERC 3
19 Petkovi STOPAR 4
20 Močnikovi MLJAČ 11
21 Gornji Mirčevi MIRC 191
22 Pri Franetu Žuštovem SILA 173
23 Grčevi UMEK 10
24 Kraševi MEVLJA 9
25 Žibrovi SMRDEL 14
26 Pečarjevi FONDA 16
27 Jurčkovi ČOK 17
28 Vršancevi FONDA 18
29 Pri Ediju Pečarjevem FONDA 185
30 Merlovčevi MIRC 19
31 Jegričevi MODERC 20
32 Čivitnikovi UMEK 23
33 Tonjevi FONDA 157
34 Čorcevi FONDA 25
35 Agatovi MIRC 27
36 Zajcevi STOPAR 26
37 Moharjevi (bogati) ČOK 28
38 Dolnji Trebčevi GOMBAČ 30
39 Moharjevi (ubogi) ČOK 29(172)
40 Kraševi MEVLJA 186
41 Pri Marici Murcevi PERHAVEC 190
42 Trebčevi BAN 171
43 Murcevi PERHAVEC 31
44 Lazarjevi OBERSNEL 32
45 Silovi.Hvalinovi PERHAVEC 33
46 Remanovi SILA 34
47 Silovi SILA 35
48 Škrlevi MLJAČ 36
49 Lačnovi UMEK 37
50 Pri Franetu Kučetovem STOPAR 200
51 Pepini MEVLJA 38
52 Mihatovi SVETINA 39
53 Jurijevi iz ulice MEVLJA 40
54 Pintarjevi STOPAR 41
55 Kučetovi STOPAR 42
56 Juretovi BOŽEGLAV 43(170)
57 Novakovi NOVAK 153
58 Čokovi ČOK 44
59 Kranjcevi SAMSA 45
60 Mehlinovi GREGORČIČ 46
61 Pri Nacetu Juretovem BOŽEGLAV 219
62 Btcevi PLACER 47
63 Hlapčevi MAVER 48
64 Merčancevi TAVČAR 49
65 Frankečevi FRANKOVIČ 50
66 Mežnarjevi CERKVENIK 51
67 Pepini MEVLJA 163
68 Pri Mariji Kovččevi BOŽEGLAV 21
69 Dolnji Kovččevi STOPAR 141
70 Škabarjevi POLIS 52
71 Glažarjevi GLAŽAR 53
72 Čikatovi JANKOVIČ 54
73 Blašćevi FRANKOVIČ 55
75 Karnelovi ŠUŠMELJ 199
76 Danijelovi ŠUŠMELJ 56
77 Flekovi GREGORČIČ 57(178)
78 Pri Ivanu Pograjanovem MAVEC 58
80 Krumpcevi MLJAČ 59
81 Brajdnikovi CERKVENIK 60
82 Mihatovi FRANKOVIČ 149
83 Jurijevi PLACER 148
84 Roletovi ROLE 196
85 Kocčevi.Šenšurjevi MLJAČ 164
86 Pri Kristini Kučetovi UMEK 61
87 Tinetovi BOLE 184
88 Bridčevi BOŽEGLAV 62
89 Škilanovi SVETINA 142
90 Gorancevi GORANC 209
91 Čardovi MEVLJA 63
92 Polsovi POLIS 180
93 Pri Pepeti Kocčevem MLJAČ 198
94 Skokovi SKOK 195
96 Čivitnikovi UMEK 181
97 Pri Drejeti Škabarjevem ŠKABAR.GREGORČIČ 91(205)
98 Štarjotovi HROVATIN 64(147)
99 Ražmovi RAŽEM 156
100 Placerjevi PLACER 66(174)
101 Movtovi FRANKOVIČ 67
102 Bognarjevi FONDA 68
103 Srebotnjakovi SREBOTNJAK 69(207)
104 Pri Mirkotu Srebotnjakovem SREBOTNJAK 70
105 Snezičevi MLJAČ 71
106 Lekačevi SILA 72
107 Pri Francki Brajdnikovi BOŽEGLAV 194
108 Pri Milki Packonovi SREBOTNJAK 208
109 Pri Ludviku GREGORČIČ 222
112 Pecoldovi STOPAR 159
113 Kariževi FRANKOVIČ 177
114 Kariževi MOŽE 73
115 Gabrijelovi MLJAČ 75
116 Benclevi GRAČNER 76
117 Polsevi MAVEC 77
118 Fabjanovi PLACER 78
119 Pri babici MEVLJA 79
120 Pri Pepeti Liletovem ČOK 203
121 KAPLANIJA KAPLANIJA (ŽUPNIŠČE) 80
122 Kariževi BAN 81
123 ŠOLSKA STAVBA ŠOLA 158
124 OTROŠKI VRTEC VRTEC 218
125 Ukovi UMEK 140
126 MEŽNARIJA MEŽNARIJA 82
127 TABOR OBČINSKA STAVBA 83
128 Gornji Brajdnikovi PAVLOVIČ 135
129 Rešetarjevi REŠETA 85(176)
130 Jegričevi MODERC 88
131 Kovččevi ČOK 87
132 Bekonovi (stari) MAVER 90
133 Gornji Pograjanovi MAVEC 89
135 Milavcevi ČOK 161
136 Cingeserjevi OSTROUŠKA 92
137 Gornji Petračevi ŠKABAR 93
138 Muhovi MUHA 94
139 ZADRUŽNI DOM MEVLJA 95
140 POŠTA POŠTNI URAD 96
141 Stermulinovi ŽNIDARŠIČ 97
142 Peckovi MLJAČ 98
143 Pri Drejeti Pintarjevem STOPAR 145
144 Pri Pepi Ukovi ZATLER 99
145 Ukovi UMEK 160
146 Matužinovi BOŽEGLAV 100
147 Borštnerjevi.Skokovi SKOK 101
148 Packonovi BOŽEGLAV 102
149 Pri Tonetu Kariževem BAN 103
150 Škabarjevi ŠKABAR 104
151 Pri Johanu Ruščevem KOVAČ 105
152 Pri Mariji Ruščevi BOŽEGLAV 206
153 Pri Ivanu Petračevem ŠKABAR 216
154 Praprotnikovi PRAPROTNIK 162
155 Čenčerukovi GREGORČIČ 107
156 Skokovi SKOK 106
157 Dolencevi DOLENC 108
158 Mehlinovi GREGORČIČ 109
159 Gornji Kovačevi ČEHOVIN 110
160 Tonkovi BAN 111
161 Toretovi VEVER.GOMBAČ 112
162 Malenderjevi MODERC 113
163 Karnelovi ŠKIBIN 114
164 Šternovi MIROŠIČ 115
165 Pri Drejeti Fincetovem OBERSNEL 119
166 HLEV FINCETOV 127
167 Malenderjevi MODERC 120
168 Rajcevi MEVLJA 121(182)
169 Čaččevi MEVLJA 122
170 Tutlovi CERKVENIK 123
171 Pri Nanetu Rajcevem MEVLJA 197
172 Ivancevi MEVLJA 125
173 Fincetovi OBERSNEL 126
174 Mevljičevi MEVLJA 124
175 Kohtavi GORANC 138
176 Pri Frenku Karetovem BAN 144
177 Skokovi SKOK 165
178 Pri Karletu Čehovinu ČEHOVIN 226
179 Tutlovi CERKVENIK 220
180 Maverjevi MAVER 189
181 Ulčarjevi MLJAČ 128
182 Ruščevi v ulici BOŽEGLAV 129
183 Liletovi SREBOTNJAK 130
184 Pri Toneti Liletovem ČOK 192
186 Gornji Barabanovi FRANKOVIČ 131
187 Zgrebenovi ČOK 132
188 Placerjevi PLACER 133
189 Žgajnarjevi MEVLJA 134
190 Pri Malki Bridčevi MLJAČ 187
191 Tišlerjevi.Pri Jerneju ČEHOVIN 168
192 Pri Toniju Barabanovem FRANKOVIČ 204
194 Rošetovi ŽNIDARŠIČ 179
195 Pri Ivanu Kranjcevem SAMSA 210
196 Pri Rudolfu Mevljevem MEVLJA 223
197 Pri Franetu Malenderjevem MODERC 214
198 Stoncljevi HROVAT 212
199 Pri Marici Peracovi MLJAČ 211
Bognarjevi BOŽEGLAV 86
Kraševi MEVLJA 15
Pri Starcu STAREC 84
Škilanovi SVETINA 151
Dolnji Škilanovi SVETINA 65
Stoncljevi HROVAT 74
Tišlerjevi.Kaldanovi MIROŠIČ 139
Vidčevi LUKOVEC 150
Dolnji Gorancevi GORANC 152
Rošetovi UMEK 155
Pri Toneti Pograjanovem 166
Vidčevi LUKOVEC 175
Pri Pepeti Bekonovem MAVER 224
Pri Franetu Malenderjevem MODERC 225
Pri Toneti Čivitnikovem UMEK 227
DOPOLAVORO MLADINSKI DOM 116
Mičlevi FRANKOVIČ 137
Tišlerjevi MIZARSKA DELAVNICA 136
Kohtavi 117
Vidčevi 118
Kovačevi 143

Kocčevi 146

2. Prelože pri Lokvi


___ Hišno ime-1940 ___ Priimek-1940 ___ HŠ-1940
1 Profuzovi MEDVED 1
2 Čeparjevi ČEPAR 31
3 Kocčevi MLJAČ 30
4 Škibinovi ŠKIBIN 28
5 Brusovi MLJAČ 3
6 Cesarjevi MLJAČ 2
7 Škibinovi (ubogi) ŠKIBIN 4
8 Šukcevi PARAPOT 5
9 Placerjevi PLACER 8
10 Šepčevi STOPAR 6
11 Mekakovi MEVLJA 9
12 Friglevi BAN 10
13 Šlevajevi MLJAČ 12
14 Možetovi MLJAČ 11
15 Boštjanovi ČEPAR 13
16 Vrharjevi MLJAČ 18
17 Šukcevi PARAPOT 29
18 Bclevi MLJAČ 16
19 Kocčevi MLJAČ 17
20 Mevljičevi JANKOVIČ 20
21 Karetovi BAN 21
22 Bridčevi MLJAČ 22
23 Žvankovi MLJAČ 19
24 Stančičevi PERHAVEC 23
25 Škrbcevi SILA 24
26 Martnjačevi CERKVENIK 26
27 Tonjevi BAN 25
Trunfčevi 7
Martincevi 14(27)
Bržanovi 15

SklepRaziskava na primeru vasi Lokev in Prelože je pokazala, da je največji delež (37 %) hišnih imen nastal na osnovi osebnega imena hišnega gospodarja. Sledijo približno enakovredno zastopani deleži hišnih imen, ki so nastali na osnovi lege (15 %) hiše, dejavnosti oziroma gospodarjevega poklica (12 %) ali priimka družine (11 %). Dvajsetina (5 %) je stavb, ki so bile poimenovane glede na njihovo namensko vlogo v vasi in ravno toliko glede na osebnostne posebnosti gospodarja.  Najredkeje so bila hišna imena dodeljena na osnovi izvora družine. Ta je bil v vasi prepoznaven bodisi po »dednem« hišnem imenu (4 %) ali po kraju (2 %), od koder je družina prišla. Nekoliko manj kot pri desetini (9%) izvora hišnega imena ni bilo mogoče ugotoviti.


Splošni viri: 

- Matične in družinske (Status Animarum) knjige župnije Lokev
- France Bezlaj: Etimološki slovar slovenskega knjižnega jezika
- Slovenski pravopis, 1962[1] Označuje hišno ime v Preložah. Ostala hišna imena so bila (ali so) v Lokvi.
[2] Pri Francinih je bila nekdaj krčma.
[3] Francka »Bencleva« = Frančiška BOŽEGLAV/GREGORČIČ (roj. CERKVENIK »Martnjačeva« iz Prelož) je bila krčmarica v gostilni pri Bencljevih. Verjetno je bila bolj drobna, saj so jo klicali Buša, kar pomeni mršava (suha) krava.
[4] Malka »Bridć∂va« = Amalija MLJAČ (roj. CERKVENIK »Belajeva« iz Kačič) je bila v Lokvi krčmarica in 22 let (1923-1945) poštna odpraviteljica.
[5] Pepa »Uk∂va« = Jožefa ZATLER je bila po svojem osnovnem poklicu šivilja in za časa svojega življenja gotovo posebna ženska, tako kot tudi njen oče Jakob ZATLER »Oficijo«. Živela je na »koruzi« in v času med obema vojnama je v svoji hiši ženskam, ki so nezaželjno zanosile, na skrivaj opravljala splave. Tako ona, kot njen oče, sta umrla nasilne smrti. Otrok ni imela.
[6] Hišno ime tudi v Naklu pri Divači.
[7] Kot sin Simona Brusa omenjen 1671 v lokavski bratovščini sv. Rešnjega telesa.
[8] Hišno ime tudi v Škocjanu pri Divači.
[9] Gotovo eno zanimivejših hišnih imen na Krasu (tudi priimek Krnel na Pivškem, v Slavini, Košani, … in tam hišno ime »Krnevc«). Krnelovi se pojavljajo v: Lokvi  (tkalec in krojač, Gašper Skuk, 1846 in 1851), Divači (tkalca: Janez  Kukec, 1848-68 in Ivan Obernsel, 1876), Orleku pri Sežani (Trebec), Rodiku (Felicijan), Danah pri Divači (Grandič in Nedoh), Famljah (Požrl), Bazovici (tkalec: Andrej Milkovič, 1850), ….
[10] Hišno ime izvira iz Betanje in označuje mesto, kjer je svojčas deloval »star mlin«. Gre torej za družino, ki je živela ob starem mlinu
[11] Tipična rodbina, ki je svoje hišno ime iz Nakla pri Divači preko sinov širila po vaseh Krasa v Lokev, Divačo, Sežano, Štorje, … Skupni prednik vseh »Bezkov« iz rodu Mahorčičev iz Nakla je Jože Mahorčič (1691-1762).
[12] Prav tako »Štoki« iz rodu Perhavcev, ki so ali so bili prisotni v Dolnjih Ležečah, Brežcu, Gornji Košani, Lokvi.
[13] Iz Mainland(er), v pomenu »cel kmet, torej imetnik cele kmetije: Jožef Mevlja iz rodu Mevljevih iz Lokve je ob svoji poroki čez cesto, nasproti posesti Mevljevih, (morda z nakupom) postal lastnik nove cele kmetije, in ne le dela stare, kot je bilo v navadi pri dedovanjih.
[14] Hišno ime prisotno tudi v Rodiku
[15] Verjetno iz Br(a)idč∂vi = Brajdičevi, torej tisti, ki so imeli poleg hiše brajdo, vinograd (podobno kot Brajdnikovi v Lokvi).
[16] Primer zapisa v družinski knjigi za kaplanijo, ko so si sledili lokavski kaplani Tomaž Kariž, Franc Fabris in Mihael Teran, vsak s svojo gospodinjo.
[17]  Po Francetu Bezlaju
[18] Tudi v Danah pri Divači
[19] Zanimiva sorodstvena povezava z »Liletovimi« iz Dolnjih Ležeč. Poroka 30.5.1820 v Divači Luke Perhavca "Lileta" iz Dolnjih Ležeč in Helene Dogan "Pivčanove" iz Dolnjih Ležeč. Poročna priča Luka Čok "Lila" iz Lokve. Marjeta, mati Luke Perhavca je bila "Liletova" (sestra priče Luke Čoka) iz Lokve.
[20] Hišno ime »Kavalin« tudi v Povirju
[21] Marina Barabancha leta 1700 omenjena v lokavski bratovščini sv. Rešnjega telesa.
[22] Zanimiva je primerjava z v Lokvi prav tako, sicer s priimkom, prisotnim »tihim in mirnim« BOŽEGLAV-om, ki bi ga lahko povezalii s tiho mašo na ponedeljek, po 5. (predzadnji) postni nedelji pred veliko nočjo, ko verniki obhajajo praznik s trnjem kronane Božje glave. V cerkvi takrat zakrijejo križe, izvaja se koralno petje, sicer pa je tišina.
[23] Podobno kot naj bi veljalo za priimek Kokoravec.
[24] Povzeto po: Slovenski pravopis, 1962
[25] Hišno ime prisotno tudi v Gradišču pri Divači in v Barki.
[26] Tudi hišno ime »Friganic«.
[27] Povzeto po France Bezlaj
[28] Hišno ime prisotno tudi v Barki.
[29] Hišna številka (HŠ), ki je bila v veljavi leta 1940 je bila vzpostavljena leta 1860 in je veljala do leta 1954, ko je bilo v Lokvi in Preložah izvedeno zadnje (peto) sistematično oštevilčenje hiš v vasi.